Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarte konkursy

Informujemy, że w dniach 21 lutego - 31 października 2024 r. lub do wyczerpania środków będzie trwał nabór zgłoszeń do Programu Stypendia Jagiellońskie w ramach programu strategicznego "Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński" na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w roku kalendarzowym 2024.
Celem programu jest finansowanie kosztów pobytu zagranicznych naukowców na WMiI w celu zainicjowania, kontynuowania lub zintensyfikowania współpracy międzynarodowej pracowników WMiI z naukowcami z zagranicznych jednostek naukowych.
Finansowaniu podlegają wizyty zagranicznych naukowców wysokiej klasy w okresie od 15 marca do 31 grudnia 2024 roku, trwające od 1 do 6 miesięcy.
Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Programu.
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Załącznik nr 2 do Regulaminu.
Zgłoszenie do Programu odbywa się za pomocą FORMULARZA

LISTA LAUREATÓW


Kontakt w sprawie Programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl)

Informujemy, że w dniach 21 lutego - 21 marca 2024 r. będzie trwał nabór zgłoszeń do Programu dofinansowania organizacji konferencji międzynarodowych w ramach programu strategicznego "Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński" na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w roku kalendarzowym 2024.
Celem programu jest wsparcie organizacji konferencji, organizowanych lub współorganizowanych przez pracowników WMiI, prezentujących osiągnięcia naukowe w tym najnowsze wyniki badań naukowych.  
Program obejmuje dofinansowanie konferencji odbywających się w 2024 r. i finansowanie kosztów poniesionych w 2024 r.
Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Programu.
Wzór wniosku o dofinansowanie organizacji konferencji.
Wzór raportu rozliczającego przyznane dofinansowanie na organizację konferencji.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenie do Programu odbywa się za pomocą FORMULARZA

WYNIKI


Kontakt w sprawie Programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl)

Informujemy, że w dniach 27 lutego - 15 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków trwa nabór zgłoszeń do Programu wsparcia udziału pracowników w międzynarodowych konferencjach naukowych w ramach programu strategicznego "Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński" na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w roku kalendarzowym 2024.
Finansowany jest udział w konferencjach, podczas których pracownik wygłasza referat, prezentuje poster lub publikuje artykuł.
Finansowane są działania realizowane w okresie 15 marca – 31 grudnia 2024 roku.
Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Programu.
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Załącznik nr 2 do Regulaminu.
Zgłoszenie do Programu odbywa się za pomocą FORMULARZA

Lista finansowanych wniosków - 26.03.2024 r.

Lista finansowanych wniosków - 29.04.2024 r.

Lista finansowanych wniosków - 03.06.2024 r.

Kontakt w sprawie Programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl)

Informujemy, że w dniach 27 lutego - 15 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków będzie trwał nabór zgłoszeń do Programu dofinansowania współpracy międzynarodowej 5.0 w ramach programu strategicznego "Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński" na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w roku kalendarzowym 2024.
Finansowaniu podlegają działania trwające w okresie 15 marca - 20 grudnia 2024 r.
Finansowaniu podlegają wizyty pracowników WMiI w zagranicznych jednostkach naukowych oraz wizyty zagranicznych naukowców na WMiI w formie: badań wstępnych, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.
Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Programu.
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Załącznik nr 2 do Regulaminu.
Zgłoszenie do Programu odbywa się za pomocą formularza.

Lista finansowanych wniosków - 26.03.2024 r.

Lista finansowanych wniosków - 29.04.2024 r.

Lista finansowanych wniosków - 03.06.2024 r.

Kontakt w sprawie Programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl)

 

Informujemy, że w dniach 19.03.2024 r. - 06.04.2024 r. będzie trwał nabór wniosków w konkursie na wsparcie finansowe doktorantów i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie Research Support Module w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla doktorantów Wydziału Matematyki i Informatyki realizujących badania naukowe lub prace rozwojowe.

Wsparciem mogą być objęte osoby, które na dzień składania wniosku oraz jego rozliczenia posiadają status doktoranta.

Przez doktoranta Wydziału Matematyki i Informatyki rozumie się doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego ścieżek kształcenia matematyka, informatyka lub informatyka techniczna, którzy mają promotora lub promotora pomocniczego będącego pracownikiem Wydziału Matematyki i Informatyki lub spełniają łącznie wszystkie poniższe kryteria:
a) uczestniczą w seminarium podstawowym prowadzonym na Wydziale Matematyki i Informatyki przez pracownika Wydziału,
b) przedstawią opinię pracownika Wydziału Matematyki i Informatyki potwierdzającą prowadzenie badań naukowych na Wydziale,
c) ponad 50% wszystkich przeprowadzonych i prowadzonych zajęć dydaktycznych odbyło lub odbywa się na Wydziale Matematyki i Informatyki lub ze zlecenia Wydziału.

W ramach konkursu możliwe jest finansowanie: zakupu książek, materiałów zużywalnych, środków trwałych, licencji oprogramowań niezbędnych do analizy i opracowania wyników badań na czas realizacji projektu doktorskiego lub do ukończenia kształcenia oraz finansowanie kosztów stażów badawczych w renomowanych ośrodkach zagranicznych, a także wyjazdy studyjne w Polsce i zagranicą.

Maksymalna kwota wsparcia dla doktoranta nie może przekroczyć 20 000 zł, przy czym kwota przeznaczona na zakup książek, materiałów zużywalnych, środków trwałych oraz licencji nie może przekroczyć 10 000 zł.

Więcej informacji znajduje się w Wytycznych konkursu.

Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pomocą strefy ID.UJ: https://strefaid.uj.edu.pl/  

Wytyczne konkursu
Oświadczenie
Prawa i obowiązki doktoranta
RODO
Wzór wniosku
Wzór rozliczenia

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO FINANSOWANIA


Kontakt w sprawie Programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl)

Informujemy, że w dniach 10 maja - 22 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych na ten cel będzie trwał nabór zgłoszeń do Programu motywowania pracowników aplikujących o uzyskanie finansowego wsparcia ze środków programów międzynarodowych lub prestiżowych programów krajowych w ramach programu strategicznego "Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński" na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w roku kalendarzowym 2024.
Celem programu jest motywowanie pracowników aplikujących o uzyskanie finansowego wsparcia ze środków programów międzynarodowych lub prestiżowych programów krajowych.
Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Programu.
Wzór wniosku.
Zgłoszenie do Programu odbywa się za pomocą FORMULARZA


Kontakt w sprawie Programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl)

Informujemy, że w dniach 21.05.2024 r. - 04.06.2024 r. będzie trwał nabór zgłoszeń w Konkursie na minigranty naukowe dla studentów studiów II stopnia na kierunkach prowadzonych przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku kalendarzowym 2024 (I nabór).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 11.06.2024 r.
Celem konkursu jest umożliwienie Wnioskodawcom otrzymania minigrantów, które mają stanowić wsparcie ich rozwoju naukowego oraz wdrożenie ich do pracy naukowej.
Środki finansowe przyznane na realizację minigrantów mogą być przeznaczone na:
- wynagrodzenie dla kierownika minigrantu,
- koszty podróży i pobytu kierownika minigrantu odbywanych w ramach współpracy naukowej w polskiej lub zagranicznej jednostce naukowej,
- koszty uczestnictwa kierownika minigrantu w wydarzeniu naukowym takim jak konferencja, warsztaty czy szkoła letnia lub zimowa.
Realizacja minigrantu naukowego odbywa się najpóźniej do dnia 31 maja 2025 r.  
Minigrant dla studenta może być przyznany jednokrotnie w ramach cyklu kształcenia na określonym poziomie studiów.

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Konkursu.
Wzór umowy zawieranej z kierownikiem minigrantu.
Wzór formularza zgłoszeniowego.
Wzór raportu merytorycznego i finansowego.
Zgłoszenie do Programu odbywa się za pomocą formularza.

Lista rankingowa wraz z informacją o minigrantach zakwalifikowanych do finansowania.

Kontakt w sprawie Programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ID.UJ 2023

Informujemy, że w dniach 6-17.11.2023 r. będzie trwał nabór zgłoszeń w Konkursie na minigranty naukowe dla studentów studiów II stopnia na kierunkach prowadzonych przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2023/2024.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30.11.2023 r. 

Celem konkursu jest umożliwienie Wnioskodawcom otrzymania minigrantów, które mają stanowić wsparcie ich rozwoju naukowego oraz wdrożenie ich do pracy naukowej.

Środki finansowe przyznane na realizację minigrantów mogą być przeznaczone na:
- wynagrodzenie dla kierownika minigrantu,
- koszty podróży i pobytu kierownika minigrantu odbywanych w ramach współpracy naukowej w polskiej lub zagranicznej jednostce naukowej,
- koszty uczestnictwa kierownika minigrantu w wydarzeniu naukowym takim jak konferencja, warsztaty czy szkoła letnia lub zimowa.

Realizacja minigrantu naukowego odbywa się najpóźniej do końca maja 2024 r.  

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Konkursu.
Wzór umowy zawieranej z kierownikiem minigrantu.
Wzór formularza zgłoszeniowego.
Wzór raportu merytorycznego i finansowego.
Zgłoszenie do Programu odbywa się za pomocą formularza.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW WRAZ Z INFROMACJĄ O FINANSOWANIU

Finansowanie uzyskały 24 wnioski na łączną kwotę 211 391 zł.


Kontakt w sprawie Programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl)

Informujemy, że w dniach 23.10-15.12.2023 r. lub do wyczerpania środków będzie trwał nabór zgłoszeń do Programu dofinansowania współpracy międzynarodowej 4.0 w ramach programu strategicznego "Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński" na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w roku akademickim 2023/2024.
Finansowaniu podlegają działania trwające w okresie od 1.11.2023 r. do 30.04.2024 r. 
Finansowaniu podlegają wizyty pracowników WMiI w zagranicznych jednostkach naukowych oraz wizyty zagranicznych naukowców na WMiI w formie: badań wstępnych, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.
Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Programu
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
Zgłoszenie do Programu odbywa się za pomocą formularza.

LISTA FINANSOWANYCH WNIOSKÓW - 22.12.2023 r. 

LISTA FINANSOWANYCH WNIOSKÓW - 11.12.2023 r.

Kontakt w sprawie Programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl)

Informujemy, że w roku akademickim 2023/2024 startujemy z kolejną edycją Programu tutoringu na Wydziale Matematyki i Informatyki w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Celem programu jest wsparcie rozwoju naukowego najzdolniejszych studentów Wydziału poprzez przypisanie im indywidualnych opiekunów naukowych.

Aby zgłosić się do Programu konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Nabór do Programu został przedłużony i trwa do 25.10.2023 r. (włącznie). 

Stypendyści stypendium im. F. Mertensa oraz studenci wyłonieni w konkursie o stypendium z Dziekańskiego Funduszu dla Olimpijczyków  są zgłaszani przez tutorów, ale sami również wypełniają formularz zgłoszeniowy. 
Studenci wyróżniający się poprzez osiągnięcia naukowe dokonują zgłoszenia do Programu poprzez wypełnienie formularza. 
Wszelkie informacje zawarte są w Regulaminie Programu.
 
Formularz dla TUTORA

Formularz dla STUDENTA

Lista studentów objętych programem tutoringu 

Lista rezerwowa studentów 


Kontakt w sprawie Programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl)

Informujemy, że w dniach 1 marca - 22 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków będzie trwał nabór zgłoszeń do Programu motywowania pracowników aplikujących o uzyskanie finansowego wsparcia ze środków programów międzynarodowych lub prestiżowych programów krajowych w ramach programu strategicznego "Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński" na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w roku kalendarzowym 2023. 
Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Programu. 
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Zgłoszenie do Programu odbywa się za pomocą FORMULARZA

Lista laureatów - 19.06.2023 r.

Lista laureatów - 24.07.2023 r.

Lista laureatów - 28.12.2023 r.

Kontakt w sprawie Programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl)

Informujemy, że w dniach 25.09.2023 r. - 08.10.2023 r. będzie trwał II nabór wniosków w konkursie na wsparcie finansowe doktorantów i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie Research Support Module w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla doktorantów Wydziału Matematyki i Informatyki realizujących badania naukowe lub prace rozwojowe.

Wsparciem mogą być objęte osoby, które na dzień składania wniosku oraz jego rozliczenia posiadają status doktoranta.

Przez doktoranta Wydziału Matematyki i Informatyki rozumie się doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego ścieżek kształcenia matematyka, informatyka lub informatyka techniczna, którzy mają promotora lub promotora pomocniczego będącego pracownikiem Wydziału Matematyki i Informatyki lub spełniają łącznie wszystkie poniższe kryteria:
a) uczestniczą w seminarium podstawowym prowadzonym na Wydziale Matematyki i Informatyki przez pracownika Wydziału,
b) przedstawią opinię pracownika Wydziału Matematyki i Informatyki potwierdzającą prowadzenie badań naukowych na Wydziale,
c) ponad 50% wszystkich przeprowadzonych i prowadzonych zajęć dydaktycznych odbyło lub odbywa się na Wydziale Matematyki i Informatyki lub ze zlecenia Wydziału.

W ramach konkursu możliwe jest finansowanie: zakupu książek, materiałów zużywalnych, środków trwałych, licencji oprogramowań niezbędnych do analizy i opracowania wyników badań na czas realizacji projektu doktorskiego lub do ukończenia kształcenia oraz finansowanie kosztów stażów badawczych w renomowanych ośrodkach zagranicznych, a także wyjazdy studyjne w Polsce i zagranicą.

Maksymalna kwota wsparcia dla doktoranta nie może przekroczyć 10 000 zł.

Więcej informacji znajduje się w Wytycznych konkursu.

Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pomocą strefy ID.UJ: https://strefaid.uj.edu.pl/  

Wytyczne konkursu
Oświadczenie
Prawa i obowiązki doktoranta
RODO
Wzór wniosku
Wzór rozliczenia

LISTA RANKINGOWA FINANSOWANYCH WNIOSKÓW

Kontakt w sprawie Programu: Monika Wierzbicka (monika1.wierzbicka@uj.edu.pl)

Informujemy, że w dniach 8 lutego - 15 listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków trwa nabór zgłoszeń do Programu dofinansowania współpracy międzynarodowej 3.0 w ramach programu strategicznego "Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński" na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w roku kalendarzowym 2023.
Finansowaniu podlegają działania trwające w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2023 r. 
Finansowaniu podlegają wizyty pracowników WMiI w zagranicznych jednostkach naukowych oraz wizyty zagranicznych naukowców na WMiI w formie: badań wstępnych, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.
Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Programu
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
Zgłoszenie do Programu odbywa się za pomocą formularza.

Lista finansowanych wniosków - 09.03.2023 r.

Lista finansowanych wniosków - 11.04.2023 r. 

Lista finansowanych wniosków - 23.05.2023 r. 


Kontakt w sprawie Programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl)

Informujemy, że w dniach 01.07.2023 r. - 12.07.2023 r. będzie trwał nabór wniosków w konkursie na wsparcie finansowe doktorantów i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie Research Support Module w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla doktorantów Wydziału Matematyki i Informatyki i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki realizujących badania naukowe lub prace rozwojowe.

Wsparciem mogą być objęte osoby, które na dzień składania wniosku oraz jego rozliczenia posiadają status doktoranta.

Przez doktoranta Wydziału Matematyki i Informatyki rozumie się doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego ścieżek kształcenia matematyka, informatyka lub informatyka techniczna, którzy mają promotora lub promotora pomocniczego będącego pracownikiem Wydziału Matematyki i Informatyki lub spełniają łącznie wszystkie poniższe kryteria:
a) uczestniczą w seminarium podstawowym prowadzonym na Wydziale Matematyki i Informatyki przez pracownika Wydziału,
b) przedstawią opinię pracownika Wydziału Matematyki i Informatyki potwierdzającą prowadzenie badań naukowych na Wydziale,
c) ponad 50% wszystkich przeprowadzonych i prowadzonych zajęć dydaktycznych odbyło lub odbywa się na Wydziale Matematyki i Informatyki lub ze zlecenia Wydziału.

W przypadku uczestników studiów doktoranckich aktywność przedstawiona we wniosku o wsparcie finansowe nie może być rozliczona później niż dnia 30 września 2023 roku.

W ramach konkursu możliwe jest finansowanie zakupu książek, materiałów zużywalnych i środków trwałych oraz finansowanie kosztów stażów badawczych w renomowanych ośrodkach zagranicznych.

Maksymalna kwota wsparcia dla doktoranta nie może przekroczyć 10 000 zł.

Więcej informacji znajduje się w Wytycznych konkursu.

Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pomocą strefy ID.UJ: https://strefaid.uj.edu.pl/  

Wytyczne konkursu
Oświadczenie
Prawa i obowiązki doktoranta
RODO
Wzór wniosku
Wzór rozliczenia

LISTA RANKINGOWA FINANSOWANYCH WNIOSKÓW

Kontakt w sprawie Programu: Monika Wierzbicka (monika1.wierzbicka@uj.edu.pl)

Informujemy, że w dniach 8 lutego - 15 listopada 2023 r. trwa nabór zgłoszeń do Programu wsparcia udziału pracowników w międzynarodowych konferencjach naukowych w ramach programu strategicznego "Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński" na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w roku kalendarzowym 2023. 
Finansowany jest udział w konferencjach, na których pracownik wygłasza referat, prezentuje poster lub publikuje artykuł. 
Finansowane są działania realizowane w okresie 1 marca – 31 grudnia 2023 roku.
Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Programu. 
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Załącznik nr 2 do Regulaminu.
Zgłoszenie do Programu odbywa się za pomocą FORMULARZA

Lista finansowanych wniosków - 07.03.2023 r.

Lista finansowanych wniosków - 11.04.2023 r. 

Lista finansowanych wniosków - 17.04.2023 r. 

Lista finansowanych wniosków - 04.05.2023 r. 

Lista finansowanych wniosków - 23.05.2023 r. 

Lista finansowanych wniosków - 23.06.2023 r. 


Kontakt w sprawie Programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl)

Informujemy, że w dniach 15 lutego - 15 listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków będzie trwał nabór zgłoszeń do Programu Stypendia Jagiellońskie w ramach programu strategicznego "Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński" na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w roku kalendarzowym 2023. 
Celem programu jest finansowanie kosztów pobytu zagranicznych naukowców na WMiI w celu zainicjowania, kontynuowania lub zintensyfikowania współpracy międzynarodowej pracowników WMiI z naukowcami z zagranicznych jednostek naukowych.
Finansowaniu podlegają wizyty zagranicznych naukowców wysokiej klasy w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2023 roku, trwające od 1 do 6 miesięcy.
Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Programu
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Załącznik nr 2 do Regulaminu.
Zgłoszenie do Programu odbywa się za pomocą FORMULARZA

WYNIKI NABORU

Kontakt w sprawie Programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl)

Informujemy, że w dniach 15 lutego do 22 marca będzie trwał nabór zgłoszeń do Programu dofinansowania organizacji konferencji międzynarodowych w ramach programu strategicznego "Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński" na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w roku kalendarzowym 2023. 
Celem programu jest wsparcie organizacji konferencji, organizowanych lub współorganizowanych przez pracowników WMiI, prezentujących osiągnięcia naukowe w tym najnowsze wyniki badań naukowych.  
Program obejmuje dofinansowanie konferencji odbywających się w roku 2023 i finansowanie kosztów poniesionych w 2023 r. 
Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Programu. 
Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Zgłoszenie do Programu odbywa się za pomocą FORMULARZA

WYNIKI - 03.04.2023 r.

Kontakt w sprawie Programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl)

Informujemy, że od środy 17 maja godz. 12.00 do wtorku 23 maja godz. 23.59 będzie trwał nabór zgłoszeń do Programu stypendiów naukowych dla studentów studiów pierwszego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/2023. 
Program stypendialny skierowany jest do studentów studiów I stopnia kierunków: Matematyka, Matematyka Komputerowa, Informatyka, Informatyka Analityczna. 
Do Programu stypendialnego studenci kwalifikowani są na podstawie wyników w nauce. W przypadku braku możliwości jednoznacznego wyłonienia studentów nagrodzonych stypendium, Komisja ocenia deklarowane przez studentów osiągnięcia naukowe. 
Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Programu

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU NABORU

Zgłoszenie do Programu odbywa się za pomocą strefy ID.UJ: strefaid.uj.edu.pl

We wniosku składanym w Programi stypendialnym student wypełnia swoje dane oraz wykazuje osiągnięcia naukowe. Średnia ważona, o której mowa w Regulaminie, wprowadzana jest przez pracowników Wydziału. 

Lista rankingowa wniosków o stypendium naukowe w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim dla studentów studiów pierwszego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w roku akademickim 2022/2023 zatwierdzona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Lista stypendystów 

Kontakt w sprawie Programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ID.UJ 2022/2023

Miło nam poinformować, że w nowym roku akademickim 2022/2023 startujemy z kolejną edycją Programu tutoringu na Wydziale Matematyki i Informatyki w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Celem programu jest wsparcie rozwoju naukowego najzdolniejszych studentów Wydziału poprzez przypisanie im indywidualnych opiekunów naukowych.
Aby zgłosić się do Programu konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Nabór do Programu odbywa się w dniach 10 - 30 listopada 2022 r. 
Stypendyści stypendium im. F. Mertensa oraz studenci wyłonieni w konkursie o stypendium z Dziekańskiego Funduszu dla Olimpijczyków  są zgłaszani przez tutorów, ale sami również wypełniają formularz zgłoszeniowy. 
Studenci wyróżniający się poprzez osiągnięcia naukowe dokonują zgłoszenia do Programu poprzez wypełnienie formularza. 
Wszelkie informacje zawarte są w Regulaminie Programu.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
 
Formularz dla TUTORA

Formularz dla STUDENTA

Lista studentów objętych Programem tutoringu wraz z przypisanym tutorem.

Lista rezerwowa studentów.

Kontakt w sprawie Programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl)

Informujemy, że do dnia 15 grudnia 2022 r. został przedłużony nabór wniosków w konkursie na wsparcie finansowe doktorantów i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie Research Support Module w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Matematyki i Informatyki. 
Wnioskodawcą może być uczestnik studiów doktoranckich prowadzący działalność naukową w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub doktorant wpisany na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych kierunków: matematyka, informatyka lub informatyka techniczna, którego promotorem jest nauczyciel akademicki zatrudniony na WMiI UJ. 
Wsparcie dotyczy wyłącznie uczestników studiów doktoranckich, którzy nie ukończyli czwartego roku studiów doktoranckich i doktorantów, którzy nie ukończyli odpowiednio – w przypadku programu ośmiosemestralnego - szóstego semestru lub w przypadku programu sześciosemestralnego - czwartego semestru. 
W przypadku uczestników studiów doktoranckich będących na czwartym roku studiów doktoranckich w razie realizacji projektu po 30 września niezbędne jest posiadanie statusu doktoranta.  
Finansowanie przyznawane jest na wsparcie badań naukowych lub prac rozwojowych realizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w ramach rozprawy doktorskiej, wpisujących się w tematykę POB DigiWorld, SciMat lub Antropocene.
W ramach konkursu możliwe jest finansowanie zakupu środków trwałych, książek i materiałów zużywalnych. Maksymalna wysokość wsparcia w ramach Programu wynosi 10 000 zł brutto.

Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pomocą strefy ID.UJ: https://strefaid.uj.edu.pl/  

Regulamin konkursu
wzór wniosku - do załączenia w strefie ID.UJ
RODO
Prawa i obowiązki doktorantów
Oświadczenie 

LISTA RANKINGOWA FINANSOWANYCH WNIOSKÓW 

Kontakt w sprawie Programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl)

 

Informujemy, że do dnia 22 grudnia 2022 r. do godziny 15.00 został przedłużony nabór wniosków w programie stypendiów naukowych dla doktoranów 1 roku Szkoły Doktorskiej Nauk Scisłych i Przyrodniczych, kierunków: matematyka, informatyka lub informatyka techniczna na Wydziale Matematyki i Informatyki. 
Stypendia finansowane są ze środków programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, 
w roku akademickim 2022/2023. 
Stypendia przyznawane są doktorantom z wyróżniającą się sylwetką naukową udokumentowaną dorobkiem naukowym oraz osiągnięciem naukowym. 
Więcej informacji dostepnych jest w Regulaminie.
Nabór do programu odbywa się za pomocą formularza. 
Oświadczenie -  wymagane do załączenia w formularzu.

WYNIKI NABORU

ZMIANA TERMINU WYPŁATY STYPENDIÓW

Kontakt w sprawie Programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl)

Informujemy, że do dnia 15 grudnia 2022 r. został przedłużony nabór wniosków w programie stypendiów motywacyjnych dla doktoranów 2 - 4 roku Szkoły Doktorskiej Nauk Scisłych i Przyrodniczych, kierunków: matematyka, informatyka lub informatyka techniczna na Wydziale Matematyki i Informatyki.
Stypendia finansowane są ze środków programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, 
w roku akademickim 2022/2023. 
Stypendia przyznawane są doktorantom z wyróżniającą się sylwetką naukową udokumentowaną dorobkiem naukowym oraz osiągnięciem naukowym. 
Więcej informacji dostepnych jest w Regulaminie.
Nabór do programu odbywa się za pomocą formularza
Oświadczenie -  wymagane do załączenia w formularzu.

WYNIKI NABORU

DODATKOWA LISTA STYPENDYSTÓW

ZMIANA TERMINU WYPŁATY STYPENDIÓW

Kontakt w sprawie Programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl)

Informujemy, że w dniach 1-15 grudnia 2022 r. trwa nabór zgłoszeń do Programu dofinansowania współpracy międzynarodowej 2.0 w ramach programu strategicznego "Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński" na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w roku akademickim 2022/2023.
Finansowaniu podlegają działania trwające w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. 
Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Programu. 
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
Zgłoszenie do Programu odbywa się za pomocą formularza.

WYNIKI NABORU

Kontakt w sprawie Programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl)

Informujemy, że od dnia 5 grudnia do dnia 9 grudnia 2022 r. do godziny 23:59 trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla studentów II stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/2023. 
Konkurs skierowany jest do studentów kierunków: Matematyka, Matematyka komputerowa, Informatyka i Informatyka analityczna. 
Studenci kwalifikowani są do programu stypendialnego na podstawie osiągnięć naukowych. 
Więcej informacji dostępnych jest w Regulaminie programu stypendialnego.
Załącznik nr 1- wzór wniosku
Nabór zgłoszeń odbywa się za pomocą strefy ID.UJ 

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Lista rankingowa wniosków o stypendium naukowe w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim dla studentów studiów drugiego stopnia (1 i 2 rok) na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w roku akademickim 2022/2023 zatwierdzona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Lista stypendystów 

Kontakt w sprawie programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl).

Informujemy, że w dniach 16 - 22 grudnia 2022 r. trwa nabór zgłoszeń do Programu wsparcia udziału pracowników w konferencjach naukowych w ramach programu strategicznego "Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński" na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w roku akademickim 2022/2023.
Finansowany jest udział w konferencjach, na których pracownik wygłasza referat, prezentuje poster lub publikuje artykuł. 
Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Programu

Informacja uzupełniająca do Regulaminu

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
Zgłoszenie do Programu odbywa się za pomocą FORMULARZA

WYNIKI NABORU

Kontakt w sprawie Programu: Agnieszka Niemiec (aga.niemiec@uj.edu.pl)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ID.UJ 2021/2022

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH

Informujemy o ogłoszonym naborze wniosków do programu Dofinansowania organizacji konferencji międzynarodowych na WMiI w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.  

Do konkursu mogą przystąpić pracownicy Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, którzy są organizatorami lub współorganizatorami konferencji.  

Regulamin programu

Nabór wniosków odbywa się w terminie od 21.02.2022 r. do 20.03.2022 r. za pomocą formularza Microsoft Forms.

Link do formularza

Lista laureatów

PROGRAM TUTORINGU

Informujemy o naborze zgłoszeń do Programu tutoringu na Wydziale Matematyki i Informatyki w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2021/2022.

Celem programu jest wsparcie rozwoju naukowego najzdolniejszych studentów Wydziału poprzez przypisanie im indywidualnych opiekunów naukowych.

Regulamin Programu

Studenci i tutorzy zgłaszają się do Programu tutoringu poprzez wypełnienie formularza w dniach od 23 lutego do 20 marca 2022 r. (włącznie).

Formularz dla studenta

Formularz dla tutora

WYNIKI NABORU:
Poniżej zamieszczamy listę studentów objętych Programem tutoringu wraz z informacją o przypisanym tutorze. 
Wyniki naboru do Programu tutoringu 
Osobom, które zakwalifikowały się do Programu serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy. 
Już teraz zachęcamy do zgłaszania się do Programu tutoringu w kolejnej edycji. W roku akademickim 2022/2023 nabór do Programu planowany jest w listopadzie 2022 r.

Informujemy, że zgodnie z Komunikatem nr 18 Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, dnia 21 marca 2022 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademicki 2021/2022. 
Konkurs skierowany jest do studentów I (rok 1 i 2) i II stopnia (rok 1 i 2) kierunków: Matematyka, Matematyka Komputerowa, Informatyka i Informatyka Analityczna na naszym Wydziale.

Termin naboru upływa dnia 30 marca br. o godzinie 23:59.

Regulamin konkursu wraz z wnioskiem o stypendium znajdują się na stronie https://strefaid.uj.edu.pl/ (zakładka Wnioski stypendialne). 

Komunikat Dziekana WMiI

Wzór wniosku o przyznanie stypendium

Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów I stopnia - zmiana wprowadzona od 02.06.2022 r.

Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów II stopnia - zmiana wprowadzona od 02.06.2022 r.

Lista rankingowa wniosków o stypendium naukowe w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim dla studentów studiów pierwszego stopnia (1 i 2 rok) i drugiego stopnia (1 i 2 rok) na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w roku akademickim 2021/2022 zatwierdzona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Lista stypendystów w Konkursie o stypendia naukowe w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31.12.2022 r. (lub wyczerpania środków) trwa nabór zgłoszeń do Programu motywowania pracowników aplikujących o uzyskanie finansowego wsparcia ze środków programów międzynarodowych, w ramach programu strategicznego "Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński" na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w roku kalendarzowym 2022.

Zgłoszenie do programu należy dokonać za pomocą formularza

Regulamin programu 

Lista laureatów nr 1 -  z dnia 13.05.2022 r. 

Lista laureatów nr 2 - z dnia 24.10.2022 r.

Lista laureatów nr 3 -  z dnia 16.12.2022 r. 

 

Informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2022 r. do dnia 15.11.2022 r. (lub wyczerpania środków) trwa nabór zgłoszeń do Programu dofinansowania współpracy międzynarodowej w ramach programu strategicznego "Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński" na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w roku kalendarzowym 2022.
Finansowaniu podlegają działania trwające w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 r. 

Więcej informacji na temat Programu znajduje się w Regulaminie konkursu.

Informacja uzupełniająca do Regulaminu - zmiana wysokości kwot dofinansowania!
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

Zgłoszenie do programu należy dokonać za pomocą formularza.

Lista Laureatów z dnia 09.06.2022 r. 
Lista Laureatów z dnia 07.07.2022 r. 
Lista Laureatów z dnia 07.10.2022 r. 

Lista Laureatów z dnia 21.11.2022 r. 

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. (lub do wyczerpania środków) prowadzony jest nabór wniosków w programie Stypendia Jagiellońskie w ramach programu strategicznego "Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ.
Finansowaniu podlegają wizyty zagranicznych naukowców wysokiej klasy na WMiI w okresie od 15 czerwca do 31 grudnia 2022 roku, trwające od 1 do 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie konkursu. 

Informacja uzupełniająca do Regulaminu - zmiana wysokości kwot dofinansowania!

Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pomocą formularza. 

Laureaci - wrzesień 2022 r. 

Informujemy, że od dnia 30 maja do dnia 25 czerwca 2022 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ prowadzony jest nabór wniosków w konkursie na wsparcie finansowe doktorantów i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie Research Support Module w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Wnioskodawcą może być uczestnik studiów doktoranckich prowadzący działalność naukowąw dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub doktorant wpisany na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych kierunków: matematyka, informatyka lub informatyka techniczna, którego promotorem jest nauczyciel akademicki zatrudniony na WMiI UJ. Wsparcie dotyczy wyłącznie uczestników studiów doktoranckich, którzy nie ukończyli czwartego roku studiów doktoranckich i doktorantów, którzy nie ukończyli odpowiednio – w przypadku programu ośmiosemestralnego - szóstego semestru lub w przypadku programu sześciosemestralnego - czwartego semestru. W przypadku uczestników studiów doktoranckich będących na czwartym roku studiów doktoranckich w razie realizacji projektu po 30 września niezbędne jest posiadanie statusu doktoranta.  

Finansowanie przyznawane jest na wsparcie badań naukowych lub prac rozwojowych realizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w ramach rozprawy doktorskiej, wpisujących się w tematykę POB DigiWorld, SciMat lub Antropocene.

W ramach konkursu możliwe jest finansowanie zakupu środków trwałych, książek i materiałów zużywalnych. Maksymalna wysokość wsparcia w ramach Programu wynosi 8500 zł brutto (w tym max. 6500 zł brutto na zakup środków trwałych).

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie konkursu. 
Informacja w sprawie procedury odwoławczej. 

Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pomocą strefy ID.UJ: https://strefaid.uj.edu.pl/ 
Wzór wniosku, który należy załączyć w stefie ID.UJ znajduje się poniżej. 
Wzór wniosku -  wersja edytowalna.
Wzór wniosku - wersja PDF.

Dokumenty informacyjne:
Oświadczenie doktoranta/uczestnika studiów.
Prawa i obowiązki doktoranta/uczestnika studiów.
RODO
Wzór rozliczenia 

LISTA RANKINGOWA FINANSOWANYCH WNIOSKÓW