Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Matematyka - egzaminy dyplomowe

Zasady egzaminu licencjackiego

 1. Egzamin licencjacki jest egzaminem pisemnym.
 2. Przygotowanie do egzaminu licencjackiego ma wagę 10 punktów ECTS i jest ono potwierdzane zaliczeniem wpisywanym przez prowadzącego proseminarium na III roku.
 3. Pierwszy termin egzaminu licencjackiego odbywa się w terminie ustalonym przez dyrekcję, w okolicach końca sesji letniej.
 4. Zadania na egzaminie mają na celu sprawdzenie podstawowych umiejętności matematycznych związanych z materiałem przedstawionym na studiach I stopnia i wiedzą zdobytą w szkole.
 5. Najpóźniej do 15 grudnia roku akademickiego, w którym odbywać się będzie egzamin, zostaje podany do wiadomości ,,katalog pytań''. Pytań w katalogu jest co najmniej 100, co najwyżej 300.
 6. Każde pytanie z ,,Katalogu pytań'' jest opisem pewnego ogólnego polecenia, które na egzaminie będzie podane w konkretnej postaci. Na przykład, w ,,Katalogu pytań'' mogą pojawić się polecenia typu: ,,Obliczyć całkę nieoznaczoną z funkcji postaci…''; ,,Obliczyć granicę typu…'', ,,Policzyć wyznacznik macierzy o wymiarach…''; ,,Przytoczyć definicję…''; ,,Zweryfikować ciągłość funkcji o dziedzinie…'', ,,Znaleźć klasy równoważności przy zadanej relacji…'' itp., a na egzaminie student będzie miał za zadanie wykonać konkretne polecenia z katalogu w przypadku konkretnych funkcji/zbiorów/…
 7. Katalog pytań na egzamin w danym roku akademickim przygotowuje specjalna komisja powołana przez dyrekcję.
 8. Pytania z katalogu mogą się różnić w przypadku studentów różnych specjalności.
 9. Egzamin przeprowadza specjalnie w tym celu powołana Komisja. Przewodniczącego Komisji powołuje zastępca dyrektora Instytutu Matematyki UJ ds. dydaktycznych.
 10. Komisja przygotowuje zestaw pytań na egzamin licencjacki. Zadań na egzaminie ma być co najmniej 10, co najwyżej 15. Liczby punktów przyznawane za rozwiązanie zadań ustala Komisja, przy czym każde zadanie ma tę samą wagę punktową.
 11. Przed egzaminem komisja informuje studentów o liczbie punktów, których uzyskanie gwarantuje zdanie egzaminu licencjackiego. Uzyskanie tej liczby punktów stanowi warunek wystarczający zdania egzaminu, nie stanowi natomiast warunku koniecznego; po weryfikacji całości prac Komisja może uznać za celowe obniżenie ustalonego progu punktowego.
 12. Po poprawie prac komisja ustala oceny.
 13. Nie ma możliwości poprawy oceny z egzaminu licencjackiego. Studentowi przysługuje prawo wglądu w pracę i odwołania się do Komisji w przypadku uznania przez studenta, że jego praca nie została sprawiedliwie oceniona.
 14. W drugim terminie egzamin licencjacki jest organizowany zgodnie z powyższymi zasadami. Drugi termin egzaminu licencjackiego jest ogłaszany przez dyrekcję zgodnie z zasadami wynikającym z Regulaminu Studiów UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron