Rektorski Fundusz dla Olimpijczyków

Poniższe informacje są zgodne z regulaminem Funduszu i dotyczą poprzednich edycji stypendium. Z uwagi na trwającą pandemię oraz odwołanie finałów olimpiad krajowych i olimpiad międzynarodowych, tegoroczny regulamin może zostać zmieniony.

 

Program przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, uczestników międzynarodowych olimpiad przedmiotowych (dowolna liczba) oraz laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych (jedna osoba w każdej olimpiadzie). Listę olimpiad i konkursów, osiągnięcia w których są uwzględniane przy postępowaniu rekrutacyjnym, precyzuje Załącznik nr 4 do uchwały nr 115/XII/2018 Senatu UJ z 19 grudnia 2018 roku. Wysokość stypendiów określa Regulamin Funduszu.

Wysokość stypendium wynosi 600 zł, zaś dla uczestników olimpiad międzynarodowych 1200 zł.

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków przeznaczony jest dla wszystkich studentów pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Jagiellońskiego – zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców, na zasadach określonych w Regulaminie Funduszu. Podstawą do ubiegania się o stypendium jest posiadanie statusu studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz spełnianie kryteriów przewidzianych w par. 3 Regulaminu. W kwestii cudzoziemców, otrzymanie stypendium jest niezależne od zasad przyjęcia na studia (tj. zasad obowiązujących obywateli polskich lub zasad obowiązujących osoby, niebędące obywatelami polskimi).

Nabór wniosków w roku akademickim 2019/2020 trwał od 26 września do 20 października. Terminy na dany rok akademicki zostają doprecyzowane zaraz po ich ogłoszeniu.

Komplet dokumentów kandydata powinien zawierać:
•    formularz zgłoszeniowy wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu Funduszu;
•    oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu bądź zaświadczenia wydanego przez komitet główny danej olimpiady;
•    zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta, wydane przez sekretariat właściwej jednostki.
Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy.

Kompletne dokumenty należy dostarczać do Działu Spraw Studenckich w Centrum Wsparcia Dydaktyki (ul. Czapskich 4, pok. 8, 31-110 Kraków).

W roku akademickim 2019/2020 w gronie stypendystów Rektorskiego Funduszu dla Olimpijczyków znalazło się aż dziesięcioro studentów naszego Wydziału.

 

Kontakt:

Żaneta Chęć              fundusze.stypendialne[at]uj.edu.pl

Dział Spraw Studenckich
Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Czapskich 4, pok. 8, 31-110 Kraków


tel. +48 12 663 39 55

 

 

Stypendyści w roku akademickim 2018/2019

W roku akademickim 2018/2019 wśród dwudziestu pięciu stypendystów Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków znalazło się aż sześcioro studentów naszego Wydziału:

Radomił Baran

Daniel Barczyk

Aleksandra Cynk

Grzegorz Gawryał

Weronika Lorenczyk

Patryk Staniszewski

 

 

 

Poprzednie lata

W roku akademickim 2017/2018 wśród dwudziestu siedmiu stypendystów Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków znalazło się pięcioro studentów naszego Wydziału:

Anna Herud

Jędrzej Kula

Joanna Magiera

Krzysztof Pióro

Jakub Węgrecki