Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Komisje wydziałowe

 • prof. dr hab. Paweł Idziak,
 • prof. dr hab. Sławomir Kołodziej,
 • prof. dr hab. Wojciech Kucharz,
 • prof. dr hab. Marian Mrozek,
 • prof. dr hab. Jacek Tabor,
 • prof. dr hab. Jerzy Weyman.

 

Zadania komisji:

 • na prośbę Rady Wydziału lub Dziekana opiniowanie, proponowanie lub rekomendowanie kandydatur do nagród, wyróżnień i stypendiów naukowych;
 • wykonywanie innych zadań związanych z prowadzoną polityką naukową Wydziału zleconych przez Radę Wydziału lub Dziekana.

 

Kryteria i procedura awansu wewnętrznego na stanowisko honorowego profesora zwyczajnego na Wydziale Matematyki i Informatyki.

 • dr Sławomir Bakalarski,
 • dr Iwona Cieślik,
 • dr hab. Marcin Dumnicki,
 • dr hab. Paweł Gniadek,
 • dr hab. Piotr Niemiec, prof. UJ,
 • dr Jakub Zygadło,
 • dr Grzegorz Herman,
 • Przedstawiciel doktorantów,
 • Jakub Kiermasz - Przedstawiciel studentów
 • Adam Pardyl - Przedstawiciel studentów

 

Zadania komisji:

 • opiniowanie planów studiów i programów kształcenia oraz proponowanych w nich zmian;
 • działanie na rzecz podniesienia jakości kształcenia na Wydziale, w tym wdraża­nie sugestii Wy­działowego Koordynatora ds. jakości kształcenia;
 • opiniowanie limitów przyjęć na kierunki studiów;
 • opiniowanie tworzenia, likwidacji kierunków i specjalności na Wydziale;
 • opiniowanie wniosków o przyznanie Medalu KEN i wniosków o nagrody dydaktyczne (np. nagroda Rektora UJ im. Hugona Kołłątaja, Pro Arte Docendi, itd.);
 • opiniowanie wniosków o awans w kategorii pracowników dydaktycznych (np. na stanowisko profesora dydaktycznego).

 • prof. dr hab. Paweł Idziak (zastępca dr hab. Bartosz Walczak, prof. UJ),
 • dr hab. Jakub Kozik, prof. UJ,
 • prof. dr hab. Marek Skomorowski (zastępca dr hab. Bartosz Zieliński, prof. UJ),
 • dr hab. Maciej Ulas, prof. UJ,
 • dr hab. Michał Wojtylak, prof. UJ,
 • prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik (zastępca dr hab. Marcin Dumnicki),
 • Prof. dr hab. Piotr Zgliczyński.

 

Zadania komisji:

 • opiniowanie oraz procedowanie wniosków o awans wewnętrzny na stanowiska adiunkta, wykładowcy, starszego wykładowcy, profesora wizytującego, profesora uczelni i profesora w grupie pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych i badawczych, w tym proponowanie recenzentów, ocena kandydatów i przedstawianie wyników Dziekanowi.

Kryteria i procedura awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych i profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki.

 • prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek – przewodniczący;  
 • dr hab. Piotr Kalita, prof. UJ;
 • dr hab. Piotr Niemiec, prof. UJ;
 • dr hab. Maciej Ulas, prof. UJ;
 • prof. dr hab. Paweł Idziak;
 • prof. dr hab. Marek Skomorowski;
 • prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik.

Zastępcami członków wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Matematyki i Informatyki są:

 • prof. dr hab. Zbigniew Hajto;
 • dr hab. Jakub Kozik, prof. UJ;
 • dr hab. Michał Wojtylak, prof. UJ

Zadania komisji: dokonanie oceny okresowej nauczycieli akademickich pracujących na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Minimalne wymagania na ocenę pozytywną w kategorii badawczej oceny okresowej (stanowisko komisji po przeprowadzonej ocenie).

Web Content Display Web Content Display