Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja ogólna

[Pod tekstem polskim znajduje się wersja w języku ukraińskim./ Під польським текстом знаходиться версія українською мовою.]

Stypendium im. Julii Zdanowskiej przeznaczone jest dla naukowo wyróżniających się uczniów i absolwentów ukraińskich szkół średnich zamierzających podjąć studia na WMiI UJ w roku akademickim 2022/2023.

Obejmuje ono stypendium w wysokości 1500 PLN netto miesięcznie przyznawane na cały okres odbywanych w UJ studiów licencjackich, wypłacane przez 12 miesięcy w roku.
Dziekan WMiI UJ deklaruje, że laureat konkursu:

  • Nie będzie ponosił opłat za kształcenie.
  • Będzie miał gwarantowane miejsce w domu studenckim UJ, które stypendysta będzie opłacać z własnych środków.
  • Będzie miał możliwość udziału w kursie języka polskiego (poziom kursu oraz liczbę godzin określi Dziekan WMiI UJ odpowiednio do potrzeb studenta).

Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonywać do 15 czerwca 2022 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Wydziału. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik przesyła:

  • List motywacyjny zawierający w szczególności życiorys i opis najważniejszych osiągnięć oraz zainteresowań naukowych kandydata,
  • Skany dokumentów potwierdzających uzyskanie ww. osiągnięć oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa jest w Regulaminie,
  • Kolejność preferencji kierunków studiów oferowanych przez WMiI UJ, oznaczając je cyframi od 1 do 4, gdzie 1 oznacza najbardziej, a 4 najmniej preferowany kierunek studiów, na którym kandydat chciałby podjąć studia; w przypadku braku miejsc na preferowanym kierunku kandydat zostanie przyjęty na kolejny kierunek z listy.

Kierunki studiów I stopnia prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ:
1. Informatyka
2. Informatyka analityczna
3. Matematyka
4. Matematyka komputerowa

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 1 lipca 2022. Wszelkie dodatkowe szczegóły dotyczące stypendium można znaleźć w Regulaminie.

Procedura konkursowa o przyznanie stypendium nie zastępuje procedury rekrutacyjnej na studia, która powinna zostać przez kandydatów przeprowadzona niezależnie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami rekrutacji.
Szczegóły na stronie Rekrutacja UJ.

 

Kontakt: stypendium.zdanowskiej[at]uj.edu.pl

-------------------------------------------

Стипендія Юлії Здановської призначена для науково видатних студентів та випускників українських середніх шкіл, які мають намір навчатися в Ягеллонському університеті на факультеті математики та інформаційних технологій у 2022/2023 навчальному році.

 

Вона включає в себе стипендію в розмірі 1500 злотих нетто на місяць, що надається на весь період бакалаврату в Ягеллонському університеті, виплачується протягом 12 місяців на рік.

Декан факультету математики та інформаційних технологій Ягеллонського університету, заявляє, що лауреат конкурсу::

• Не буде платити за навчання.

• Матиме гарантоване місце в гуртожитку Ягеллонського університету, яке стипендіат буде оплачувати за власні кошти.

• Матиме можливість взяти участь у курсі польської мови (рівень курсу та кількість годин визначатиме декан факультету математики та інформаційних технологій Ягеллонського університету відповідно до потреб студента).

Заявки на конкурс можна подавати до 15 червня 2022 року за формою, доступною на сайті факультету. Разом із заявою учасник надсилає:

• Мотиваційний лист, що містить, зокрема, автобіографію та опис найважливіших досягнень та наукових інтересів кандидата,

• Скани документів, що підтверджують отримання вищезазначених досягнень та документи, що підтверджують виконання умов, зазначених у Положенні,

• Порядок уподобань напрямків навчання, запропонованих факультетом математики та інформаційних технологій Ягеллонського університету, позначаются цифрами від 1 до 4, де 1 означає найбільшу, а 4 найменш бажаний напрямок навчання, на якому кандидат хотів би навчатися; у разі відсутності місць у бажаному напрямку навчання, кандидат буде зарахований до наступного напрямку навчання за списком.

Напрямок навчання 1 ступеня на факультеті математики та інформаційних технологій Ягеллонського університету:

1. Інформатика

2. Аналітична інформатика

3. Математика

4. Комп'ютерна математика

Результати конкурсу будуть оголошені до 1 липня 2022 року. Будь-яку додаткову інформацію щодо стипендії можна знайти в Положенні.

Конкурсний порядок призначення стипендії не замінює процедуру прийому на навчання, яку мають проходити кандидати самостійно, відповідно до чинних правил вступу на навчання.

Деталі на сторінці Вступ – Ласкаво просимо до Ягеллонського університету – Ягеллонського університету.

Контакт: stypendium.zdanowskiej[at]uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron