Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Informacja ogólna

Przypominamy, że termin wysyłania zgłoszeń do udziału w konkursie o stypendium im. Julii Zdanowskiej upływa dnia 1 czerwca 2023 r. Kandydaci ubiegający się o stypendium otrzymali zwrotne potwierdzenie mailowe, że otrzymaliśmy wniosek.
Osoby, które nie otrzymały zwrotnej informacji e-mail po wysłaniu wniosku, proszone są o kontakt na adres: stypendium.zdanowskiej[at]uj.edu.pl.

Нагадуємо, що термін відправки заявок на участь у конкурсі стипендії імені Юлії Здановської закінчується 1 червня 2023 r.
Кандидати, які відправили заявку на стипендію отримали підтвердження електронною поштою.
Кандидатів, які не отримали зворотної інформації на скриньку електронної пошти, просимо написати на адресу stypendium.zdanowskiej[at]uj.edu.pl.

[Pod tekstem polskim znajduje się wersja w języku ukraińskim./ Під польським текстом знаходиться версія українською мовою.]

Stypendium im. Julii Zdanowskiej przeznaczone jest dla naukowo wyróżniających się uczniów i absolwentów ukraińskich szkół średnich zamierzających podjąć studia na WMiI UJ w roku akademickim 2023/2024.

Obejmuje ono stypendium w wysokości 1600 PLN netto miesięcznie przyznawane na cały okres odbywanych w UJ studiów licencjackich, wypłacane przez 12 miesięcy w roku.
Dziekan WMiI UJ deklaruje, że laureat konkursu:

  • Uzyska maksymalny wynik kwalifikacji w rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku uzgodnionym z Komisją. Komisja zaproponuje kandydatowi do wyboru dostępne na Wydziale kierunki studiów, uwzględniając jego preferencje.
  • Nie będzie ponosił opłat za kształcenie.
  • Będzie miał gwarantowane miejsce w domu studenckim UJ, które stypendysta będzie opłacać z własnych środków.
  • Będzie miał możliwość udziału w kursie języka polskiego (poziom kursu oraz liczbę godzin określi Dziekan WMiI UJ odpowiednio do potrzeb studenta).

Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonywać do 1 czerwca 2023 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Wydziału. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik przesyła:

  • List motywacyjny zawierający w szczególności życiorys i opis najważniejszych osiągnięć oraz zainteresowań naukowych kandydata,
  • Skany dokumentów potwierdzających uzyskanie ww. osiągnięć oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa jest w Regulaminie,
  • Kolejność preferencji kierunków studiów oferowanych przez WMiI UJ, oznaczając je cyframi od 1 do 4, gdzie 1 oznacza najbardziej, a 4 najmniej preferowany kierunek studiów, na którym kandydat chciałby podjąć studia; w przypadku braku miejsc na preferowanym kierunku kandydat zostanie przyjęty na kolejny kierunek z listy.

Kierunki studiów I stopnia prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ:
1. Informatyka
2. Informatyka analityczna
3. Matematyka
4. Matematyka komputerowa

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 1 lipca 2023. Wszelkie dodatkowe szczegóły dotyczące stypendium można znaleźć w Regulaminie.

Procedura konkursowa o przyznanie stypendium nie zastępuje procedury rekrutacyjnej na studia, która powinna zostać przez kandydatów przeprowadzona niezależnie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami rekrutacji.
Szczegóły na stronie Rekrutacja UJ.

 

Kontakt: stypendium.zdanowskiej[at]uj.edu.pl

-------------------------------------------

Стипендія Юлії Здановської призначена для науково видатних студентів та випускників українських середніх шкіл, які мають намір навчатися в Ягеллонському університеті на факультеті математики та інформаційних технологій у 2023/2024 навчальному році.

 

Вона включає в себе стипендію в розмірі 1600 злотих нетто на місяць, що надається на весь період бакалаврату в Ягеллонському університеті, виплачується протягом 12 місяців на рік.

Декан факультету математики та інформаційних технологій Ягеллонського університету, заявляє, що лауреат конкурсу:

Отримає максимальний прохідний вступний бал на ступінь бакалавра напрямку, умовленого з Комісією. Комісія запропонує кандидатові вибір доступних на Факультеті напрямків навчання, знідно до його побажань.

• Не буде платити за навчання.

• Матиме гарантоване місце в гуртожитку Ягеллонського університету, яке стипендіат буде оплачувати за власні кошти.

• Матиме можливість взяти участь у курсі польської мови (рівень курсу та кількість годин визначатиме декан факультету математики та інформаційних технологій Ягеллонського університету відповідно до потреб студента).

Заявки на конкурс можна подавати до 1 червня 2023 року за формою, доступною на сайті факультету. Разом із заявою учасник надсилає:

• Мотиваційний лист, що містить, зокрема, автобіографію та опис найважливіших досягнень та наукових інтересів кандидата,

• Скани документів, що підтверджують отримання вищезазначених досягнень та документи, що підтверджують виконання умов, зазначених у Положенні,

• Порядок уподобань напрямків навчання, запропонованих факультетом математики та інформаційних технологій Ягеллонського університету, позначаются цифрами від 1 до 4, де 1 означає найбільшу, а 4 найменш бажаний напрямок навчання, на якому кандидат хотів би навчатися; у разі відсутності місць у бажаному напрямку навчання, кандидат буде зарахований до наступного напрямку навчання за списком.

Напрямок навчання 1 ступеня на факультеті математики та інформаційних технологій Ягеллонського університету:

1. Інформатика

2. Аналітична інформатика

3. Математика

4. Комп'ютерна математика

Результати конкурсу будуть оголошені до 1 липня 2023 року. Будь-яку додаткову інформацію щодо стипендії можна знайти в Положенні.

Конкурсний порядок призначення стипендії не замінює процедуру прийому на навчання, яку мають проходити кандидати самостійно, відповідно до чинних правил вступу на навчання.

Деталі на сторінці Вступ – Ласкаво просимо до Ягеллонського університету – Ягеллонського університету.

Контакт: stypendium.zdanowskiej[at]uj.edu.pl

Web Content Display Web Content Display