Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego skierowane jest do wybitnych uczniów lub absolwentów polskich bądź zagranicznych szkół średnich oraz wybitnych polskich lub zagranicznych studentów, którzy chcą podjąć studia w UJ na wybranym przez siebie kierunku studiów (z wyłączeniem kierunków studiów prowadzonych w ramach Collegium Medicum UJ) oraz spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. ukończyły nie dawniej niż 3 lata przed ogłoszeniem konkursu szkołę wydającą świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce lub są w momencie ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły,
  2. prowadzą badania naukowe lub posiadają wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, lub artystyczne.

Stypendystom przysługuje stypendium w wysokości 2.000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres (jednak nie więcej niż 5 lat) odbywanych w Uniwersytecie Jagiellońskim jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia na wybranym przez siebie kierunku studiów.

Nabór wniosków trwa od 1 lutego do 15 marca danego roku akademickiego. Szczegółowe informacje dotyczące Regulaminu Stypendium, formy i sposobu składania wniosku oraz obowiązujących terminów dostępne są na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Do tej pory odbyły się trzy edycje konkursu. Wśród stypendystów wszystkich znalazły się osoby związane z naszym Wydziałem:

- w roku akademickim 2019/2020 - pan Jan Fornal (student matematyki);

- w roku akademickim 2020/2021 - pani Justyna Jaworska (studentka informatyki analitycznej);

- w bieżącej, trzeciej edycji wśród siedmiu stypendiów przyznanych na całym Uniwersytecie aż cztery otrzymali studenci naszego Wydziału - panowie: Juliusz Banecki, Łukasz Orski, Radosław Żak (studenci matematyki) oraz Igor Piechowiak (student matematyki komputerowej).

Web Content Display Web Content Display