Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzamin magisterski - kwestie techniczne i organizacyjne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku Studenci zobowiązani są do wykonania kolejno następujących czynności:


1) wypełnienia w systemie AP formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim i angielskim;
2) zatwierdzenia oświadczeń o samodzielności i oryginalności przygotowywanej pracy oraz że nie zawiera ona informacji podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych;
3) wprowadzenia do systemu AP pracy do ostatecznej akceptacji przez promotora, nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów. Wprowadzenie pracy do systemu AP równoznaczne jest ze złożeniem pracy do ostatecznej akceptacji przez promotora.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 dokumentami wymaganymi do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego są:

- wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów:

a) dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020,

b) dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020

- potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu lub odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów – jeżeli dokonana przez studenta płatność nie została zaksięgowana na właściwym subkoncie najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego;

[UWAGA! Po dane do wpłaty za dyplom ukończenia studiów należy zgłaszać się do Sekretariatu Dydaktycznego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Warunkiem otrzymania danych jest przesłanie wniosku o wydanie odpisów dokumentów]

- oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dotyczy studentów, którzy brali udział w poniższych projektach:

ZintegrUJ

Doskonały Uniwersytet

Szkoła Orłów

W przypadku egzaminu dyplomowego przeprowadzonego w formie zdalnej:

- oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo –> wzór do pobrania

- informacji o planowanej obecności innych osób w trakcie egzaminu dyplomowego – w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a obecność innych osób wynika z ustalonych z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ warunków adaptacji egzaminu dyplomowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Skany powyższych dokumentów należy przesyłać mailowo na adres dydaktykaiimk@ii.uj.edu.pl (z adresu w domenie UJ) na minimum 7 dni przed planowanym egzaminem, jednak nie później niż do 30 września.

Warunkiem złożenia [przesłania] dokumentów jest posiadanie wszystkich wpisów z egzaminów i zaliczeń w systemie USOSweb.

W celu ustalenia terminu obrony, należy skontaktować się z promotorem i recenzentem pracy, ustalony z nimi termin przesłać do sekretariatu dydaktycznego drogą elektroniczną [nie później, niż na tydzień przed planowanym terminem obrony].

Miesiąc sierpień jest wyłączony z przeprowadzania obron.

Po odbiór dyplomu należy zgłosić się do Sekretariatu IIiMK UJ osobiście lub złożyć podanie o przesłanie dyplomu na wskazany adres (podanie należy złożyć osobiście w sekretariacie dydaktycznym).

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron