Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzamin licencjacki - kwestie techniczne i organizacyjne

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu licencjackiego jest spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów, zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w sekretariacie.
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 dokumentami wymaganymi do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego są:

- wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów:

a) dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020,

b) dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020

- potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu lub odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów – jeżeli dokonana przez studenta płatność nie została zaksięgowana na właściwym subkoncie najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego;

[UWAGA! Po dane do wpłaty za dyplom ukończenia studiów należy zgłaszać się do Sekretariatu Dydaktycznego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Warunkiem otrzymania danych jest przesłanie wniosku o wydanie odpisów dokumentów]

- oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dotyczy studentów, którzy brali udział w poniższych projektach:

ZintegrUJ

Doskonały Uniwersytet

Szkoła Orłów

 

W przypadku egzaminu dyplomowego przeprowadzonego w formie zdalnej:

- oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo –> wzór do pobrania

- informacji o planowanej obecności innych osób w trakcie egzaminu dyplomowego – w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a obecność innych osób wynika z ustalonych z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ warunków adaptacji egzaminu dyplomowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

 

Skany powyższych dokumentów należy przesyłać mailowo na adres dydaktykaiimk@ii.uj.edu.pl (z adresu w domenie UJ) zgodnie z terminarzem dla kierunku:
- Informatyka - Wydział Matematyki i Informatyki - Uniwersytet Jagielloński (uj.edu.pl)
- Matematyka komputerowa - Wydział Matematyki i Informatyki - Uniwersytet Jagielloński (uj.edu.pl)
 
Po odbiór dyplomu należy zgłosić się do Sekretariatu IIiMK UJ osobiście lub złożyć podanie o przesłanie dyplomu na wskazany adres (podanie należy złożyć osobiście w sekretariacie dydaktycznym).
 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron