Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów spoza sektora finansów publicznych

Uniwersytet Jagielloński unieważnia nabór partnera w związku z rezygnacją ze składania wniosku o dofinansowanie.

 

 

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Matematyki i Informatyki


Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów
spoza sektora finansów publicznych

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 poz.1460, 1475, dalej: uRPS), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się̨ o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1. „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu o nazwie „Innowacyjna matematyka dla ucznia”, przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych.

I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do partnerów społecznych spoza sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 33 ust. 2 uRPS, działających na rzecz edukacji. które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z Ogłaszającym nabór (Liderem Projektu) będą uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie Projektu jak również w jego realizacji. Nabór, w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych,

Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania  oraz zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi.


II. Cele Partnerstwa

Głównym celem Partnerstwa jest wspólna realizacja Projektu, w ramach którego przewiduje się działania mające na celu zachętę młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (po osiągnięciu odpowiedniego wieku i wiedzy) do studiowania nauk ścisłych, w szczególności matematyki i informatyki. Dzięki partnerstwu powinien zostać osiągnięty efekt wzmocnienia skuteczności działania Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz uzyskania wartości dodanej niemożliwej do osiągniecia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań podmiotom zewnętrznym wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Partnerstwo  przyczyni się do realizacji celów POWER, w szczególności wpisuje się w realizację celu szczegółowego Osi priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1. „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.


Udział Partnera w Projekcie będzie polegał co najmniej na:

 • Współpracy przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie Projektu w oparciu o dokumentację konkursową,
 • Współpracy przy przygotowaniu i przetestowaniu innowacyjnej koncepcji zajęć wykorzystującej platformę b-learningową;
 • Udziale w procedowaniu wniosku o dofinansowanie, wsparciu w negocjacjach z Instytucją Pośredniczącą,
 • Współpracy przy administrowaniu projektem i przygotowywaniu raportów
 • Rekrutacji młodzieży szkolnej do projektu;
 • Promocji projektu;
 • Współpracy ze szkołami;
 • Współpracy z jednostkami samorządowymi;
 • Innych działaniach wspólnie ustalonych z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Uniwersytet Jagielloński będzie pełnił rolę Lidera partnerstwa.
Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania Projektu.

III. Działania planowane w ramach projektu:
W ramach projektu planuje się opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wspólnie z samorządami terytorialnymi lub organizacjami pozarządowymi, zmierzających do rozwijania u uczestników (dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat) kompetencji pozwalających na:

 • rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
 • stymulowanie ich intelektualnego i społecznego rozwoju;
 • inspirowanie do twórczego myślenia oraz rozwijania zainteresowań;
 • propagowanie innowacyjności;
 • zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego badania rzeczywistości;
 • integrację społeczności lokalnej wokół Uniwersytetu Jagiellońskiego przez prowadzenie zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych i popularyzatorskich, a także wspieranie i podwyższenie jakości już prowadzonych zajęć.

 

IV. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać:

1.    Informację dotyczącą zgodności działalności Partnera z celami partnerstwa.
2.    Informację na temat wkładu Partnera w realizację Projektu w tym, informacje o potencjale kadrowym, organizacyjnym, technicznym i finansowym, możliwym do zaangażowania na rzecz przygotowania i realizacji projektu adekwatnym do planowanych działań.
3.    Opis potencjału społecznego do zakresu realizacji projektu, w tym uzasadnienie dlaczego doświadczenie Partnera jest adekwatne do zakresu realizacji Projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności Partnera
4.    Opis działań możliwych do zrealizowania przez Partnera w ramach Projektu, przy czym powinien on być zgodny z zadaniami określonymi dla partnerów w regulaminie konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17  oraz niniejszym ogłoszeniu
5.    Opis doświadczeń w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  z  uwzględnieniem  zakładanych  celów,  działań,  rezultatów  i  budżetu projektów.
6.    Przedstawienie sposobu osiągniecia rezultatów projektu oraz wskaźników określonych w Regulaminu konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie działania jako forum aktywności społecznej. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
7.    Deklarację wniesienia wkładu własnego wymaganego Regulaminem Konkursu w postaci środków finansowych w wysokości 3,00% wydatków kwalifikowalnych w projekcie
8.    Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
9.    Deklarację, że Partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
10.    Deklarację o braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy Partnerem a Uniwersytetem Jagiellońskim

V. Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1.    Zgodność działalności  Partnera z celami Partnerstwa,
2.    Oferowany wkład Partnera w realizację celu Partnerstwa – kadrowy, organizacyjny, techniczny i finansowy.
3.    Potencjał społeczny partnera
4.    Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  z  uwzględnieniem  zakładanych  celów,  działań,  rezultatów  i  budżetu projektów.
5.    Proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania projektu i realizacji projektu, w tym jego zgodność z regulaminem konkursu
6.    Proponowany sposób osiągnięcia wskaźników i rezultatów projektu.

Wybór Partnera nastąpi na podstawie listy rankingowej – Partnerem zostanie podmiot, które uzyskał największą liczbę punktów. Z wybranymi podmiotami Ogłaszający nabór podpisze stosowną umowę partnerską.
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Uniwersytet Jagielloński nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


VI. Termin i sposób składania ofert:
Oferta powinna być zapakowana w zapieczętowaną kopertę, opisaną  w następujący sposób:
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Jagielloński
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków, dziekanat WMiI UJ
z dopiskiem „Wybór Partnera do projektu Innowacyjna matematyka dla ucznia” oraz „nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert”
Ofertę (wypełniony formularz ofertowy oraz załączniki) należy składać do 26 stycznia do godz.14.30 w siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Matematyki i Informatyki, ul.Prof.Stanisława Łojasiewicza 6 w Krakowie do dziekanatu WMiI UJ) osobiście lub za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich (decyduje data wpływu dokumentu do jednostki).

VII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1.    Wyboru tylko jednego Partnera do realizacji projektu
2.    Dokonania niezbędnych zmian zakresu działań przewidzianych dla Partnera Projektu.
3.    Negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań z wybranym Partnerem Projektu.
4.    Unieważnienia naboru Partnera bez podawania przyczyny.


Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: leokadia.bialas-ciez@uj.edu.pl.
Wyniki niniejszego ogłoszenia podane zostaną na stronie: http://www.matinf.uj.edu.pl/

Załączniki:
- nr 1 – FORMULARZ OFERTY

-nr 1 - FORMULARZ OFERTY

 

Data opublikowania: 04.01.2018
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek