Stypendium im. Franciszka Mertensa - IV edycja

Stypendium im. Franciszka Mertensa przeznaczone jest dla wyróżniających się uczniów i absolwentów zagranicznych szkół średnich zamierzających podjąć studia na WMiI UJ, którzy są finalistami krajowej olimpiady matematycznej lub informatycznej, albo uczestnikami jednej z następujących olimpiad międzynarodowych: matematycznej (IMO), informatycznej (IOI), astronomicznej (IAO), fizycznej (IPhO) lub lingwistycznej (IOL), albo uczestniczkami Europejskiej Olimpiady Matematycznej Dziewcząt (EGMO). Do czterech stypendiów przyznawanych jest najlepszym kandydatom wyłonionym w drodze dwuetapowego konkursu.


Obejmuje ono stypendium w wysokości 1750 PLN netto miesięcznie przyznawane na cały okres odbywanych w UJ studiów licencjackich i bezpośrednio po nich następujących studiów magisterskich (w sumie na pięć lat), wypłacane przez dziesięć miesięcy w roku (od października do lipca).

Dziekan WMiI UJ deklaruje, że laureat konkursu:

1. Uzyska maksymalny wynik kwalifikacji w rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na wybranym przez siebie kierunku prowadzonym przez WMiI UJ.
2. Zostanie poinformowany o dalszym trybie rekrutacji. Dopełnienie przez uprawnionego laureata wszystkich procedur i warunków określonych w zasadach naboru na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim stanowić będzie warunek przyjęcia na studia i otrzymania stypendium.
3. Będzie miał możliwość udziału w kursie języka polskiego w pierwszym semestrze studiów (poziom kursu oraz liczbę godzin określi Dziekan WMiI UJ odpowiednio do potrzeb studenta).
4. Będzie miał gwarantowane miejsce w domu studenckim UJ, które stypendysta będzie opłacać z własnych środków.
5. Będzie miał przydzielonego przez cały okres studiów opiekuna naukowego wybranego przez Dziekana WMiI UJ spośród pracowników WMiI UJ. Do zmiany opiekuna będzie mogło dojść w dowolnym momencie studiów na wniosek Dziekana WMiI UJ lub na wniosek stypendysty za zgodą Dziekana WMiI UJ.
6. Będzie studiował według indywidualnego toku studiów ustalanego przez opiekuna i zatwierdzanego przez Dziekana WMiI UJ. W miarę możliwości będzie włączany do prac naukowych prowadzonych na WMiI UJ.
7. Nie będzie ponosił opłat za kształcenie.

 

I etap konkursu: zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonywać od 1 maja do 15 czerwca 2020 za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Wydziału. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik przesyła:

•    list motywacyjny zawierający w szczególności życiorys i opis najważniejszych osiągnięć oraz zainteresowań naukowych kandydata,
•    skany dokumentów potwierdzających uzyskanie ww. osiągnięć oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa jest w Regulaminie.

II etap konkursu: co najwyżej sześciu uczestników zostaje zakwalifikowanych do tego etapu przez powołaną przez Dziekana WMI UJ Komisję, polegającego na rozmowie z Komisją za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość rejestrujących obraz i dźwięk, sprawdzającej poziom wiedzy kandydata w zakresie nauk matematycznych.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 1 lipca 2020. Wszelkie dodatkowe szczegóły dotyczące stypendium można znaleźć w Regulaminie oraz w FAQ.

 

Kontakt:

Patryk Pagacz        patryk.pagacz[at]uj.edu.pl