Stypendium imienia Franciszka Mertensa - FAQ

1. Kto może zgłosić się do konkursu?

Konkurs jest przeznaczony dla wybitnych absolwentów oraz uczniów szkół znajdujących się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP), wliczając w to szkoły podległe władzom RP a znajdujące się poza jej terytorium.
Z jednej strony obejmuje absolwentów, którzy ukończyli szkołę nie dawniej niż 5 lat przed ogłoszeniem konkursu. Z drugiej zaś uczniów szkół wydających świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

2. Czy w roku otrzymania stypendium konieczne jest podjęcie studiów?

Nie. Jeśli laureat konkursu nie podejmie studiów na WMiI w roku przyznania stypendium, musi je podjąć w ciągu następnych dwóch lat.

3. Czy warto startować w konkursie nie będąc jeszcze uczniem ostatniej klasy?

Zdecydowanie tak. Wyniki rekrutacji z ubiegłego roku nie mają wpływu na bieżący konkurs. O powodzeniu decydują jedynie osiągnięcia kandydata oraz poziom konkurentów. Każdy dodatkowy start w konkursie tylko zwiększa szanse jego otrzymania. Ponadto otrzymanie stypendium jeszcze przed ukończeniem szkoły pozwala na spokojne przygotowanie się do podjęcia studiów w Polsce.

4. Jakie dokumenty, poza wspomnianymi w regulaminie, są wymagane? Czy należy dołączyć tłumaczenia dokumentów?

Nic więcej nie jest konieczne. Ponadto nie ma potrzeby przesyłania tłumaczeń. Wystarczy przesłanie drogą elektroniczną zeskanowanych orginalnych dokumentów i dyplomów.

Jednak po zakończeniu konkursu i ogłoszeniu wyników należy jak najszybciej rozpocząć proces rekrutacji na studia. W trakcie tego procesu niezbędne będzie dostarczenie Apostille dyplomu ukkończenia szkoły oraz tłumaczenia przysięgłego na język polski, które można zrobić już w polsce.

5. W jaki sposób będą prowadzone rozmowy kwalifikacyjne w II etapie? Czy kandydaci otrzymają dokumenty, na podstawie których możliwe będzie wyrobienie wizy?

Drugi etap konkursu nie wymaga fizycznej obecności – rozmowy będą przeprowadzane w formie wideokonferencji. Zwycięzcy konkursu, na życzenie, otrzymają wszelkie dokumenty, jakie Uniwersytet może wystawić, a które pomagają w uzyskaniu wizy. Takie potrzeby będą indywidualnie konsultowane z każdym laureatem konkursu.

6. Czy list motywacyjny musi być napisany w języku polskim? Jeśli nie, to jakie języki są akceptowane?

List motywacyjny można napisać w dowolnym języku. Jednak napisanie go w języku polskim jest mile widziane. List napisany w języku angielskim lub rosyjskim też będzie wygodniejszy dla komisji niż list napisany np. w języku ukraińskim.

7. Kiedy i gdzie będzie dostępny formularz zgłoszeniowy?

Formularz będzie dostępny od 1 maja na stronie poświęconej stypendium, która jest podstroną strony wydziałowej.

8. Kiedy i w jakim języku będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne? Jaki jest wymagany poziom znajomości języka polskiego?

Rozmowy będą odbywać się między 15 a 30 czerwca. W celu ustalenia konkretnego terminu komisja skontaktuje się z uczestnikami II etapu konkursu. Rozmowa będzie prowadzona w taki sposób, aby jak najłatwiej komisja mogła porozumieć się z kandydatem. Komisja zna języki polski i angielski oraz (w mniejszym stopniu) rosyjski. Z reguły wystarczy więc znajomość języka angielskiego lub minimalna znajomość języka polskiego.

9. Na jaki adres należy wysłać dokumenty niezbędne w I etapie konkursu?

Po wypełnieniu formularza (dostępnego od 1 maja) uczestnik konkursu otrzyma, za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezbędne informacje dotyczące dalszego postępowania.

10. Czy w ramach indywidualnego toku studiów student może do głównych kursów wybranej specjalności dodawać inne kursy na własne życzenie? Czy możliwe będzie dokonywanie zmian w programie specjalności?

Indywidualny tok studiów oznacza, że student, w porozumieniu z opiekunem, może niemal dowolnie wybierać kursy. Student musi jedynie zdobyć odpowiednią liczbę punktów ECTS, co przekłada się na realizowanie nie mniejszej liczby kursów niż pozostali studenci. W praktyce indywidualny tok studiów daje wielką swobodę.