Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko Starszego Wykładowcy

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ogłasza konkurs na stanowisko
STARSZEGO WYKŁADOWCY

w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej w Katedrze Matematyki Obliczeniowej
na Wydziale Matematyki i Informatyki
w zakresie nauk matematycznych, dyscyplina informatyka

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora,
 • Posiadają udokumentowane zatrudnienie w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego przez okres co najmniej siedmiu lat na Uniwersytecie Jagiellońskim lub co najmniej dziewięciu lat poza nim.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, Kraków, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 11 31 następujące dokumenty:

 1. Podanie,
 2. Życiorys,
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego,
 4. Informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata/autoreferatu uwzględniającego najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe i inne kandydata,
 5. Ocena pracy dydaktycznej potwierdzonej przez kierownika jednostki organizacyjnej, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał
 6. Oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 7. Oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia i prowadzenia kierunku studiów wyższych magisterskich/zawodowych, w przypadku wygrania konkursu,
 9. Oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 9 stycznia 2015 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 stycznia 2015 roku.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
Prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik
Data opublikowania: 14.11.2014
Osoba publikująca: Piotr Kamiński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron