Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko Starszego Wykładowcy

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ogłasza konkurs na stanowisko
STARSZEGO WYKŁADOWCY

w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej w Katedrze Matematyki Obliczeniowej
na Wydziale Matematyki i Informatyki
w zakresie nauk matematycznych, dyscyplina informatyka

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora,
 • Posiadają udokumentowane zatrudnienie w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego przez okres co najmniej siedmiu lat na Uniwersytecie Jagiellońskim lub co najmniej dziewięciu lat poza nim.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, Kraków, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 11 31 następujące dokumenty:

 1. Podanie,
 2. Życiorys,
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego,
 4. Informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata/autoreferatu uwzględniającego najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe i inne kandydata,
 5. Ocena pracy dydaktycznej potwierdzonej przez kierownika jednostki organizacyjnej, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał
 6. Oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 7. Oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia i prowadzenia kierunku studiów wyższych magisterskich/zawodowych, w przypadku wygrania konkursu,
 9. Oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 9 stycznia 2015 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 stycznia 2015 roku.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
Prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik
Published Date: 14.11.2014
Published by: Piotr Kamiński

Web Content Display Web Content Display