Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko stypendysty

Konkurs na stanowisko stypendysty

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie

„Topological and Dynamical Properties in Parameterized Families of Non-Hyperbolic Attractors: the inverse limit approach”

realizowanego na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Instytucie Matematyki

(kierownik projektu: dr hab. Jan Boroński, prof. UJ)

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium, tj. z dniem 15.03.2024 r. jest:

· studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski

· uczestnikiem studiów doktoranckich lub

· doktorantem w szkole doktorskiej. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Wymagania: Zainteresowania naukowe w obszarze układów dynamicznych, udokumentowane przebiegiem studiów, uczestnictwem w warsztatach naukowych i konferencjach, uzyskanymi dotąd oryginalnymi wynikami, itp.

Opis zadań: Stypendysta w pierwszym miesiącu udziału w projekcie ustali z kierownikiem problematykę wchodzącą w zakres zagadnień projektu nad którą będzie pracował. Celem będzie uzyskanie oryginalnych wyników wraz z innymi członkami zespołu, samodzielnie lub we współpracy z innymi matematykami, które następnie powinny zostać przygotowane i wysłane do publikacji. Dodatkowo stypendysta będzie zobowiązany do przedstawienia tychże wyników na międzynarodowych spotkaniach naukowych.

Typ konkursu NCN: Sonata Bis

Termin składania ofert: 10.03.2024

Forma składania ofert: email jan.boronski@uj.edu.pl

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2000-2250 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 9 miesięcy (z możliwością przedłużenia).

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Wymagane dokumenty:

1. opis zainteresowań naukowych,

2. życiorys (z uwzględnieniem dorobku naukowego kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/ czasopismach naukowych, osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz

doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych, kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym),

3. kopię pracy magisterskiej oraz wykaz publikacji (jeśli dotyczy),

4. list motywacyjny

5. i inne (np. listy rekomendacyjne),

6. oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: jan.boronski@uj.edu.pl

Wybrani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej osobiście lub on-line. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13.03.2024.

Przetwarzanie danych osobowych

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysty w ramach projektu SONATA BIS (NCN)

W dniu 18.03.2024 r. zebrała się komisja powołana dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko stypendysty w projekcie „Topological and Dynamical Properties in Parameterized Families of Non-Hyperbolic Attractors: the inverse limit approach”  SONATA BIS-9, kierowanym przez dr hab. Jana Borońskiego, prof. UJ.

Stypendium przyznano Panu Przemysławowi Kucharskiemu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron