Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko stypendysty

Konkurs na stanowisko stypendysty

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie

„Topological and Dynamical Properties in Parameterized Families of Non-Hyperbolic Attractors: the inverse limit approach”

realizowanego na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Instytucie Matematyki

(kierownik projektu: dr hab. Jan Boroński, prof. UJ)

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium, tj. z dniem 15.03.2024 r. jest:

· studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski

· uczestnikiem studiów doktoranckich lub

· doktorantem w szkole doktorskiej. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Wymagania: Zainteresowania naukowe w obszarze układów dynamicznych, udokumentowane przebiegiem studiów, uczestnictwem w warsztatach naukowych i konferencjach, uzyskanymi dotąd oryginalnymi wynikami, itp.

Opis zadań: Stypendysta w pierwszym miesiącu udziału w projekcie ustali z kierownikiem problematykę wchodzącą w zakres zagadnień projektu nad którą będzie pracował. Celem będzie uzyskanie oryginalnych wyników wraz z innymi członkami zespołu, samodzielnie lub we współpracy z innymi matematykami, które następnie powinny zostać przygotowane i wysłane do publikacji. Dodatkowo stypendysta będzie zobowiązany do przedstawienia tychże wyników na międzynarodowych spotkaniach naukowych.

Typ konkursu NCN: Sonata Bis

Termin składania ofert: 10.03.2024

Forma składania ofert: email jan.boronski@uj.edu.pl

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2000-2250 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 9 miesięcy (z możliwością przedłużenia).

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Wymagane dokumenty:

1. opis zainteresowań naukowych,

2. życiorys (z uwzględnieniem dorobku naukowego kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/ czasopismach naukowych, osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz

doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych, kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym),

3. kopię pracy magisterskiej oraz wykaz publikacji (jeśli dotyczy),

4. list motywacyjny

5. i inne (np. listy rekomendacyjne),

6. oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: jan.boronski@uj.edu.pl

Wybrani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej osobiście lub on-line. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13.03.2024.

Przetwarzanie danych osobowych

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysty w ramach projektu SONATA BIS (NCN)

W dniu 18.03.2024 r. zebrała się komisja powołana dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko stypendysty w projekcie „Topological and Dynamical Properties in Parameterized Families of Non-Hyperbolic Attractors: the inverse limit approach”  SONATA BIS-9, kierowanym przez dr hab. Jana Borońskiego, prof. UJ.

Stypendium przyznano Panu Przemysławowi Kucharskiemu.

Web Content Display Web Content Display