Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w grupie pracowników badawczych

w Instytucie Matematyki

na Wydziale Matematyki i Informatyki

w dyscyplinie/w zakresie matematyki

do realizacji zadań w projekcie SONATA BIS 8, nr UMO-2018/30/E/ST1/00530 „Rozmaitości hiperkahlerowskie”

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesyłać do kierownika projektu na adres: grzegorz.kapustka@uj.edu.pl następujące dokumenty:

1. podanie,

2. życiorys,

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada,

5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,

6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

7. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada,

8. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

9. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

10. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

11. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,

13. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin rozpoczęcia konkursu: 7 października 2022 r .

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 15 listopada 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 15 grudnia 2022 r.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.cso.uj.edu.pl/-nauczyciele

 

English version

Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 12 grudnia 2022 r. zebrała się komisja powołana w celu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta / post doc’a w projekcie „Rozmaitości hiperkahlerowskie”, którego kierownikiem jest dr hab. Grzegorz Kapustka, prof. UJ. Do konkursu przystąpiło 4 kandydatów. Konkurs nierozstrzygnięty.

Data opublikowania: 10.10.2022
Osoba publikująca: Marta Wlazło

Widok zawartości stron Widok zawartości stron