Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium imienia Franciszka Mertensa - FAQ

1. Kto może zgłosić się do konkursu?

Konkurs jest przeznaczony dla wybitnych absolwentów oraz uczniów szkół znajdujących się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP), wliczając w to szkoły podległe władzom RP a znajdujące się poza jej terytorium.
Z jednej strony obejmuje absolwentów, którzy ukończyli szkołę nie dawniej niż 5 lat przed ogłoszeniem konkursu. Z drugiej zaś uczniów szkół wydających świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

2. Czy w roku otrzymania stypendium konieczne jest podjęcie studiów?

Nie. Jeśli laureat konkursu nie podejmie studiów na WMiI w roku przyznania stypendium, musi je podjąć w ciągu następnych dwóch lat.

3. Czy warto startować w konkursie, nie będąc jeszcze uczniem ostatniej klasy?

Zdecydowanie tak. Wyniki rekrutacji z ubiegłego roku nie mają wpływu na bieżący konkurs. O powodzeniu decydują jedynie osiągnięcia kandydata oraz poziom konkurentów. Każdy dodatkowy start w konkursie tylko zwiększa szanse otrzymania stypendium. Ponadto uzyskanie stypendium jeszcze przed ukończeniem szkoły pozwala na spokojne przygotowanie się do podjęcia studiów w Polsce.

4. Jakie dokumenty, poza wspomnianymi w regulaminie, są wymagane? Czy należy dołączyć tłumaczenia dokumentów?

Nic więcej nie jest konieczne. Ponadto nie ma potrzeby przesyłania tłumaczeń. Wystarczy przesłanie drogą elektroniczną zeskanowanych oryginalnych dokumentów i dyplomów.

Jednak po zakończeniu konkursu i ogłoszeniu wyników należy jak najszybciej rozpocząć proces rekrutacji na studia. W trakcie tego procesu niezbędne będzie dostarczenie Apostille dyplomu ukończenia szkoły oraz tłumaczenia przysięgłego na język polski, które można zrobić już w Polsce.

5. W jaki sposób będą prowadzone rozmowy kwalifikacyjne w II etapie?

Drugi etap konkursu nie wymaga fizycznej obecności – rozmowy mogą być przeprowadzane w formie wideokonferencji.

6. Czy udział w II etapie konkursu daje jakieś korzyści?

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu nie ponoszą opłat za kształcenie przez cały okres studiów.

7. Czy kandydaci otrzymają dokumenty, na podstawie których możliwe będzie wyrobienie wizy?

Zwycięzcy konkursu, na życzenie, otrzymają wszelkie dokumenty, jakie Uniwersytet może wystawić, a które pomagają w uzyskaniu wizy. Takie potrzeby będą indywidualnie konsultowane z każdym laureatem konkursu. O wizę można się ubiegać w kraju pochodzenia. Można też po przyjeździe do Krakowa złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. Obywatele EU nie potrzebują wiz, żeby podjąc studia w Polsce.

8. Czy list motywacyjny musi być napisany w języku polskim? Jeśli nie, to jakie języki są akceptowane?

List motywacyjny można napisać w dowolnym języku. Jednak napisanie go w języku polskim jest mile widziane. List napisany w języku angielskim lub rosyjskim też będzie wygodniejszy dla komisji niż list napisany np. w języku ukraińskim.

9. Kiedy i gdzie będzie dostępny formularz zgłoszeniowy?

Formularz będzie dostępny od 1 maja na stronie poświęconej stypendium.

10. Kiedy i w jakim języku będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne? Jaki jest wymagany poziom znajomości języka polskiego?

Rozmowy będą odbywać się między 15 a 30 czerwca. W celu ustalenia konkretnego terminu komisja skontaktuje się z uczestnikami II etapu konkursu. Rozmowa będzie prowadzona w taki sposób, aby jak najłatwiej komisja mogła porozumieć się z kandydatem. Komisja zna język polski i angielski oraz (w mniejszym stopniu) rosyjski. Z reguły wystarczy więc znajomość języka angielskiego lub minimalna znajomość języka polskiego.

11. W jaki sposób należy wysłać zgłoszenie do konkursu oraz potrzebne dokumenty?

Cała procedura zgłoszeniowa przebiega za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie. W razie jakichkolwiek problemów i wątpliwości w trakcie procesu zgłoszeniowego można skontaktować się z opiekunem konkursu, wysyłając mail na adres: stypendium.mertensa[at]uj.edu.pl

12. Czy w ramach indywidualnego toku studiów student może do głównych kursów wybranej specjalności dodawać inne kursy na własne życzenie? Czy możliwe będzie dokonywanie zmian w programie specjalności?

Indywidualny tok studiów oznacza, że student, w porozumieniu z opiekunem, może niemal dowolnie wybierać kursy. Student musi jedynie zdobyć odpowiednią liczbę punktów ECTS, co przekłada się na realizowanie nie mniejszej liczby kursów niż pozostali studenci. W praktyce indywidualny tok studiów daje wielką swobodę.

13. Na jakie wspracie może liczyć student, jeżeli chodzi o naukę językę polskiego?

Regulamin stypendium gwarantuje udział w kursie językowym w pierwszym semestrze studiów, ale jeżeli studenci są zainteresowani przedłużeniem kursu, to dotychczasowa praktyka pokazuje, że jest taka możliwość.

Często opiekunowie naukowi na początku prowadzą spotkania w języku angielskim i stopniowo przechodzą na język polski zgodnie z możliwościami językowymi studenta.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron