Regulamin

Regulamin Dziekańskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków za wyniki w nauce

Stypendium jest adresowane do wyróżniających się uczniów polskich szkół średnich, którzy pragną podjąć studia na Wydziale Matematyki i Informatyki (WMiI) Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ).

1.    Stypendium przyznawane jest za wybitne wyniki w nauce.


2.    Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów są ewidencjonowane na odrębnym koncie księgowym „Dziekański Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków” i pochodzą z własnych środków WMiI UJ.


3.    Komisja konkursowa (zwana w dalszej części: Komisją) powoływana co 2 lata przez Dziekana WMiI UJ w skład której wchodzi czterech wybranych przez Dziekana pracowników WMiI UJ oraz jeden przedstawiciel studentów lub doktorantów WMiI UJ, przyznaje corocznie do 1 lipca danego roku nie więcej niż sześć stypendiów w drodze Konkursu.  Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dziekana WMiI UJ, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników, złożone w formie pisemnej w sekretariacie WMiI UJ. Decyzja Dziekana jest ostateczna.


4.    Stypendia skierowane są do uczniów, którzy spełniają łącznie następujące dwa warunki:
•    ukończyli nie dawniej niż dwa lata przed ogłoszeniem Konkursu szkołę średnią lub są w momencie ogłoszenia Konkursu uczniami takiej szkoły,
•    byli laureatami albo finalistami stopnia centralnego ogólnopolskiej olimpiady matematycznej, informatycznej lub lingwistyki matematycznej.


5.    Stypendystom przysługuje stypendium w wysokości ustalonej przez Dziekana WMiI UJ i wymienionej w ogłoszeniu o Konkursie, nie przekraczającej 750 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres studiów licencjackich (w sumie na trzy lata) oraz wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę w równych kwotach przez dziesięć miesięcy w roku (od października do lipca) do dziesiątego dnia danego miesiąca kalendarzowego.


6.    Warunkiem otrzymania stypendium jest podjęcie przez stypendystę studiów na WMiI UJ w roku przyznania stypendium.


7.    Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium oraz zobowiązany jest do zwrotu wypłaconego już ewentualnie stypendium w całości w przypadku:
a)    ujawnienia okoliczności wykluczających jego przyznanie, w szczególności braku spełniania warunków określonych w ust. 4 Regulaminu,
b)    niepodjęcia studiów w terminie określonym w ust. 6 Regulaminu,
c)    niedopełnienia warunków formalnych związanych z naborem na studia,
o ile Dziekan WMiI UJ nie postanowi inaczej.


8.    Stypendysta traci prawo do dalszego otrzymywania stypendium w przypadku:
a)    skreślenia z listy studentów kierunku prowadzonego przez WMiI UJ, na który został przyjęty w związku z przyznanym stypendium,
b)    rezygnacji ze studiów,
c)    przeniesienia do innej uczelni.


9.    Stypendysta może utracić prawo do dalszego otrzymywania stypendium w przypadku:
a)    braku zaliczenia przedmiotów realizowanych w trakcie indywidualnego toku studiów,
b)    powtarzania roku,
c)    wpisu warunkowego na kolejny rok studiów.


10.    W przypadkach określonych w ust. 9 rozstrzygnięcie podejmuje Dziekan WMiI UJ.


11.    W przypadku skorzystania przez stypendystę z urlopu studenckiego lub dziekańskiego, wypłata stypendium zostaje wstrzymana do czasu zgłoszenia się studenta do wpisu na kolejny rok studiów. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Dziekan WMiI UJ może zadecydować o wypłacaniu stypendium mimo korzystania przez stypendystę z urlopu studenckiego lub dziekańskiego.


12.    Otrzymywanie stypendium nie wyklucza pobierania przez stypendystę innych świadczeń stypendialnych przysługujących studentom UJ.


13.    Informacja o możliwości uzyskania stypendium jest ogłaszana na stronie internetowej Uczelni do dnia 1 maja danego roku. Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonywać w terminie do 15 czerwca danego roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej WMiI UJ.


14.    Wraz ze zgłoszeniem uczestnik przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o Konkursie:
•    list motywacyjny zawierający w szczególności życiorys i opis najważniejszych osiągnięć oraz zainteresowań naukowych kandydata;
•    zeskanowane dokumenty potwierdzające uzyskanie tych osiągnięć, a w szczególności zaświadczenia dokumentujące spełnienie warunków, o których mowa jest w punkcie 4. Regulaminu.


15.    Uczestnik Konkursu przekazuje za pośrednictwem ww. formularza niezbędne dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail). Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez UJ zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) w zakresie niezbędnym dla celów przeprowadzenia Konkursu.


16.    Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu stypendiów wybranym uczestnikom Konkursu, biorąc pod uwagę ich dotychczasowe wybitne wyniki w nauce oceniane na podstawie listu motywacyjnego i zeskanowanych dokumentów dostarczonych przez uczestnika Konkursu, o których mowa jest w punkcie 14. Regulaminu. Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
•    osiągnięcia uczestnika w olimpiadach przedmiotowych, o których mowa jest w punkcie 4. Regulaminu (waga 80%; skala ocen: od 0 do 10 punktów),
•    pozostałe osiągnięcia uczestnika w zakresie informatyki i matematyki (waga 20%; skala ocen: od 0 do 10 punktów).


17.     Na podstawie kryteriów określonych w pkt. 16 Komisja ustala listę laureatów Konkursu.


18.     Lista laureatów Konkursu zostaje opublikowana na stronie internetowej WMiI UJ nie później niż 1 lipca danego roku.