Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Koordynatorzy

dr hab. Leokadia Białas-Cież, prof. UJ

pokój 3029 (plan budynku wydziału)

wizytówka (USOSweb)

tel.: (+48) 12 664 7580

Kompetencje Koordynatora ds. zinstytucjonalizowanej współpracy międzynarodowej:

1.    Nadzoruje sformalizowaną współpracą krajową i międzynarodową w zakresie działalności dydaktycznej i naukowej (np. programy Erasmus, Most).
2.    Koordynuje na WMiI działania w ramach pro Una Europa.
3.    Inicjuje, pilotuje i przedstawia do realizacji projekty współpracy bilateralnej
i wielostronnej między WMiI oraz jednostkami dydaktyczno-naukowymi polskimi i zagranicznym.

dr Lech Duraj

pokój 3054 (plan budynku wydziału)

wizytówka (USOSweb)

tel.: (+48) 12 664 7559

Kompetenecje Koordynatora ds. rekrutacji wybitnych licealistów:

1.  Reprezentacja WMI UJ w ramach współpracy z V LO w Krakowie.
2.  Nadzór nad organizacją Olimpiady Informatycznej.
3.  Koordynacja działań związanych z wyszukiwaniem i pozyskiwaniem uzdolnionych kandydatów na studia na WMI UJ w zakresie informatyki.

dr hab. Andrzej Grzesik

pokój 3019 (plan budynku wydziału)

wizytówka (USOSweb)

tel.: (+48) 12 664 7641

Kompetencje Koordynatora ds. rekrutacji wybitnych licealistów:

1. Koordynowanie wszelkich spraw związanych z Dziekańskim Funduszem Olimpijskim w tym:
    • odpowiedzialność za uaktualnienie treści na stronie internetowej http://www.matinf.uj.edu.pl/kandydaci/oferta-dla-najlepszych/dziekanski-fundusz-dla-olimpijczykow
    • niezbędna aktualizacja regulaminu przyznawania stypendiów,
    • przedstawienie propozycji składu Komisji Konkursowej Dziekanowi WMIUJ do akceptacji,
    • nadzór nad sprawną pracą komisji w tym ustalanie terminu obrad oraz sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej,
    • koordynacja procesu rekrutacji kandydatów na studia objętych funduszem oraz bieżące informowanie sekretariatów dydaktycznych wydziału o wynikach rekrutacji,
    • wspólnie z pracownikiem administracyjnym wydziału odpowiedzialnym za prowadzenie funduszu przedstawienie danych niezbędnych do ustalenia budżetu w terminie do 28 lutego danego roku.
2.  Koordynacja działań związanych z wyszukiwaniem i pozyskiwaniem uzdolnionych kandydatów na studia na WMI UJ w zakresie matematyki, w tym sprawowanie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad systemem opieki indywidualnej nad licealistami.
3.  Nadzór nad organizacją konkursu matematycznego Naboj.

dr Grzegorz Herman

pokój 3056 (plan budynku wydziału)

wizytówka (USOSweb)

tel.: (+48) 12 664 7561

dr Damian Jelito

koordynator, kontakt z matematykami

pokój 2010 (plan budynku wydziału)

wizytówka (USOSweb)

tel.: (+48) 12 664 7654

dr Mateusz Przybylski

zastępca koordynatora, kontakt z informatykami

pokój 2066 (plan budynku wydziału)

wizytówka (USOSweb)

tel.: (+48) 12 664 7534

Kompetencje Koordynatora i Zastępcy Koordynatora ds. współpracy z pracodawcami i innowacyjności:

1. Uczestnictwo jako przedstawiciel Dziekana w Radzie Pracodawców.
2. Działanie na rzecz rozwoju matematyki i informatyki w Polsce.
3. Wymiana informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów Wydziału.
4.  Przedstawianie opinii o planowanych kierunkach rozwoju Wydziału 
i sposobach ich realizacji.
4.  Formułowanie propozycji dostosowania oferty edukacyjnej, szkoleniowej i badawczej do aktualnych oczekiwań firm i instytucji.
5.  Działania na rzecz czynnego włączenia się pracodawców w proces dydaktyczny na Wydziale.
6.  Troska o umożliwienie studentom Wydziału odbywanie praktyk programowych, realizacji prac dyplomowych oraz staży zawodowych.
7.  Organizacja szkoleń i konferencji.
8.  Współpraca i wymiana informacji między środowiskami reprezentowanymi w Radzie.
9.  Wymiana doświadczeń, poglądów na temat miejsca i roli Wydziału w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej.
10. Formułowanie możliwości udziału Wydziału w rozwoju innowacyjności w różnych działach gospodarki.

dr Włodzimierz Moczurad

pokój 2053 (plan budynku wydziału)

wizytówka (USOSweb)

tel.: (+48) 12 664 7536

Kompetencje Koordynatora ds. naukowo-dydaktycznej obsługi informatycznej:

1. W porozumieniu z odpowiednimi prodziekanami i zastępcą dyrektora  administracyjnego ds. infrastruktury sieciowej koordynuje zakupy oprogramowania, sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla celów dydaktycznych i naukowych.
2. Koordynuje działania związane z wyszukiwaniem i pozyskiwaniem środków na zakupy sprzętu komputerowego i audiowizualnego.
3. Wraz z zastępcą dyrektora administracyjnego ds. infrastruktury sieciowej odpowiada za poprawne zarządzanie systemami sieciowymi Wydziału.

dr Joanna Orewczyk

pokój 2105 (plan budynku wydziału)

wizytówka (USOSweb)

tel.: (+48) 12 664 7579

Kompetencje koordynatora ds. zajęć zdalnych:

1. Monitorowanie jakości zajęć zdalnych na WMiI.
2. Organizacja szkoleń dla prowadzących zajęcia zdalne w ramach kierunków prowadzonych przez WMiI oraz opracowywanie materiałów instruktażowych.
3. Doradztwo ws. jakości zdalnego nauczania, technologii i sprzętu do jego prowadzenia oraz zdalnej weryfikacji efektów uczenia się.
4. Organizacja systemu ewaluacji jakości nauczania zdalnego.

dr Anna Szymusiak

pokój 2102 (plan budynku wydziału)

wizytówka (USOSweb)

tel.: (+48) 12 664 7636

Kompetencje Koordynatora ds. rekrutacji wybitnych licealistów:

1.  Koordynowanie wszelkich spraw związanych z funduszem stypendialnym im. Franciszka Mertensa  w tym:
    •  odpowiedzialność za uaktualnienie treści na stronie internetowej  http://www.matinf.uj.edu.pl/kandydaci/oferta-dla-najlepszych/stypendium-mertensa,
    • niezbędna aktualizacja regulaminu przyznawania stypendiów,
    • przedstawienie propozycji składu Komisji Konkursowej Dziekanowi WMIUJ do akceptacji,
    • nadzór nad sprawną pracą komisji w tym ustalenie terminu obrad oraz sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej,
    • koordynacja procesu rekrutacji kandydatów na studia objętych funduszem oraz bieżące informowanie sekretariatów dydaktycznych wydziału i Działu Rekrutacji UJ o wynikach rekrutacji,
    • koordynacja wstępnej opieki nad stypendystami do momentu rozpoczęcia przez nich studiów,
    • wspólnie z pracownikiem administracyjnym wydziału odpowiedzialnym za prowadzenie funduszu przedstawienie danych niezbędnych do ustalenia budżetu  w terminie do 28 lutego danego roku.
2.  Koordynacja działań związanych z wyszukiwaniem i pozyskiwaniem uzdolnionych kandydatów na studia na WMI UJ poprzez monitorowanie olimpiad międzynarodowych i zagranicznych.
3.  Współpraca ze Studenckim Zespołem Ambasadorów UJ.

dr hab. Anna Pelczar-Barwacz, prof. UJ

pokój 7519 (plan budynku wydziału)

wizytówka (USOSweb)

tel.: (+48) 12 664 7519

Kompetencje Koordynatora ds. współpracy ze szkołami:

1.    Koordynacja współpracy WMiI UJ ze szkołami ponadpodstawowymi wspólnie z Prodziekanem ds. studenckich i Pełnomocnikiem ds. promocji  w zakresie:
•    zawierania umów ze szkołami o współpracy,
•    monitorowanie nawiązanej współpracy z I i V LO w Krakowie,
•    szukanie współpracy z nowymi szkołami w tym zawieranie porozumień
•    monitorowanie nawiązanej współpracy w ramach podpisanych porozumień,
•    ustalenie kalendarza imprez w ramach współpracy ze szkołami,
•    nadzór nad bazą danych szkół współpracujących z WMiI UJ,
•    wybór pracowników WMiI odpowiedzialnych za poszczególne formy współpracy,
•    koordynacja różnych form współpracy w poszczególnych szkołach

2.    Ciągły nadzór nad działaniami Wydziału w zakresie organizacji imprez promujących wydział oraz wybór pracowników WMI UJ odpowiedzialnych za
•    Dzień Wydziału,
•    Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie,
•    Jagielloński Turniej Matematyczny,
•    Matematyczne Czwartki,
•    Naboj,
•    Patronat Dziekana WMiI UJ,
•    klasy tematyczne.

3.    Organizacja Jagiellońskich Warsztatów Olimpijskich, w tym
•    wybór prowadzących zajęcia oraz osób pomagających w organizacji warsztatów
•    przeprowadzenie rekrutacji uczestników,
•    kontakt z nauczycielami - opiekunami uczestników warsztatów
•    nadzór nad realizacją warsztatów

Web Content Display Web Content Display