Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Dziekani i pełnomocnicy

tel: +48 12 664 66 29

email: wlodzimierz.zwonek(at)uj.edu.pl

 • kieruje wydziałem,
 • reprezentuje Wydział na zewnątrz; w szczególności, reprezentuje Wydział w relacjach z Rektorem, innymi Dziekanami, Dyrektorami Szkół Doktorskich, a poprzez Dyrektora Administracyjnego Wydziału współpracuje z Kwestorem, Kanclerzem i Działem Administracji Kampusu,
 • ustala terminy, program oraz przewodniczy posiedzeniom RW,
 • poprzez prodziekana ds. badań i współpracy kieruje polityką naukową Wydziału i współpracuje z radami dyscyplin reprezentowanymi na Wydziale,
 • jest przełożonym pracowników, studentów oraz doktorantów wydziału,
 • powołuje pełnomocników i ustala zakres ich kompetencji,
 • powołuje komisje dziekańskie i ustala ich kompetencje,
 • sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą wydziału,
 • sprawuje nadzór nad naukowymi wnioskami grantowymi i ich realizacją,
 • opiniuje urlopy naukowe,
 • koordynuje współpracę naukową (krajową i międzynarodową),
 • podejmuje ostateczne decyzje w zakresie mienia i gospodarki wydziału,
 • opracowuje plan naprawczy finansów wydziału w przypadku gdy bilans finansowy w planie finansowym na rok bieżący lub prognozowany na rok następny jest ujemny,
 • we współpracy z Dyrektorem Administracyjnym Wydziału kieruje polityką finansową Wydziału,
 • poprzez Prodziekana ds. ogólnych sprawuje nadzór nad polityką kadrową w grupie nauczycieli akademickich,
 • poprzez Prodziekana ds. ogólnych i Dyrektora Administracyjnego Wydziału sprawuje nadzór nad polityką kadrową Wydziału w grupie nienauczycieli akademickich.

 

tel. +48 12 664 66 31

email: maciej.ulas(at)uj.edu.pl

 • zastępuje Dziekana podczas nieobecności; w szczególności, w razie nieobecności Dziekana ustala program zwołuje posiedzenia RW i przewodniczy obradom,
 • kieruje, pod nadzorem Dziekana, polityką kadrową wydziału w grupie nauczycieli, a wspólnie z Dyrektorem Administracyjnym w grupie nienauczycieli,
 • odpowiada za strategię rozwoju wydziału,
 • dysponuje majątkiem pozostałym do dyspozycji Wydziału (podział pokojów między jednostki, nadzór nad wykorzystaniem sal dydaktycznych oraz pokojów gościnnych),
 • wspólnie z administratorem budynku nadzoruje stan techniczny i sprawy związane z codziennym funkcjonowaniem budynku,
 • prowadzi politykę i decyduje w sprawach najmu powierzchni użytkowej budynku,
 • nadzoruje bibliotekę Wydziałową; koordynuje zakup książek, baz oraz publikacji naukowych,
 • wspólnie z zastępcą Dyrektora Administracyjnego ds. infrastruktury sieciowej odpowiada za zakup oprogramowania naukowego i dydaktycznego współpracując w tym z pozostałymi prodziekanami,
 • nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji RW (w tym dopilnowuje prawidłowego upubliczniania wszelkich uchwał RW),
 • odpowiada za przeprowadzenie oceny okresowej nauczycieli.

tel. +48 12 664 75 82

email: piotr.niemiec(at)uj.edu.pl

 • prowadzi bieżące sprawy studenckie,
 • nadzoruje realizację programu studiów oraz organizuje nabór na studia,
 • odpowiada za rozliczanie pensum dydaktycznego pracowników Wydziału,
 • przygotowuje sprawozdania z działalności dydaktycznej Wydziału,
 • współpracuje z samorządem studentów, kołami naukowymi oraz innymi organizacyjnymi studenckimi działającymi na Wydziale,
 • podpisuje umowy studenckie,
 • podpisuje dyplomy ukończenia studiów absolwentom studiów na Wydziale,
 • w zakresie zarezerwowanym Dziekanowi poprzez kierownika SD sprawuje nadzór nad studiami doktoranckimi prowadzonymi na Wydziale,
 • sprawuje nadzór nad wymianami studenckimi krajowymi i zagranicznymi,
 • wspólnie z pełnomocnikiem ds. promocji nadzoruje współpracę ze szkołami średnimi, nauczycielami i uczniami,
 • współpracuje z kierownikami programów kształcenia matematyki i informatyki w SDNŚiP w zakresie praktyk dydaktycznych słuchaczy SDNŚiP,
 • stanowi instancję odwoławczą od decyzji kierownika SD (w sprawach zastrzeżonych dla Dziekana),
 • odpowiada za ewaluację jakości kształcenia na Wydziale,
 • odpowiada za realizację projektów dydaktycznych realizowanych na Wydziale; w zakresie projektów promujących najwyższą jakość współpracuje z pełnomocnikiem ds. promocji oraz odpowiednimi koordynatorami,
 • wyznacza kierowników kierunków studiów i ustala zakres ich kompetencji.;
 • wspólnie z pełnomocnikiem ds. promocji organizuje imprezy związane z dydaktyczną i promocyjną działalnością wydziału (np. matematyczne czwartki, inauguracja roku akademickiego, Dzień Wydziału, Noc Naukowców),
 • współpracuje z kierownikami ds. dydaktycznych z jednostek wydziału i spoza Wydziału.

 

tel. +48 12 664 66 30

email: piotr.kalita(at)uj.edu.pl

 • w porozumieniu z Dziekanem koordynuje z ramienia Wydziału przygotowania do ewaluacji dyscyplin reprezentowanych w sposób istotny na Wydziale (matematyka, informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja), współpracuje przy tym z przewodniczącymi stosownych rad dyscyplin,
 • wspólnie z Dziekanem sprawuje nadzór nad realizacją grantów i projektów badawczych,
 • odpowiada za realizację na Wydziale strategicznych programów badawczych realizowanych na UJ; w szczególności, koordynuje aktywność Wydziału w IDUBie w ramach POBów, w których Wydział uczestniczy.
 • koordynuje przygotowanie planów oraz sprawozdań i ankiet z działalności naukowej Wydziału, współpracuje w tym zakresie z Biblioteką Wydziałową, BJ, jednostkami administracji centralnej UJ, ministerstwem itp.
 • koordynuje prace nad rozwijaniem baz publikacji, baz konferencji oraz wszelkich innych baz dotyczących działalności naukowej Wydziału,
 • wspólnie z przewodniczącymi stosownych rad dyscyplin organizuje zebrania naukowe wydziału (np. wykłady przedhabilitacyjne, seminaria wydziałowe),
 • odpowiada za funkcjonowanie naukowych baz wydziałowych i ich współdziałanie z bazami zewnętrznymi.

 

email: wojciech.slomczynski(at)uj.edu.pl

 • nadzoruje wydziałowy zespół ds. promocji,
 • koordynuje współpracę z Biurem Promocji i Biurem Informacji UJ w obszarze promocji, kreowania pozytywnego wizerunku Wydziału, przedsięwzięć marketingowych i reklamowych,
 • odpowiada za utrzymywanie strony internetowej Wydziału oraz za widoczność Wydziału w mediach tradycyjnych i internetowych,
 • współpracuje przy organizacji przedsięwzięć marketingowych i reklamowych podejmowanych na Wydziale (np. Dzień Wydziału, matematyczne czwartki, inauguracja roku akademickiego),
 • koordynuje działalność związaną z pozyskiwaniem najzdolniejszych studentów, a w porozumieniu z Dziekanem i Prodziekanem ds. studenckich ustala kierunki działania w tym zakresie,
 • monitoruje losy i sytuację absolwentów.

 

Web Content Display Web Content Display