Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. studenckich

Podstawowe zadania i kompetencje pracownika:

  • koordynator Wydziałowy ds. dydaktyki systemu POL-on,
  • pełnomocnik Wydziału ds. USOS,
  • jest przełożonym pracowników dziekanatu dydaktycznego i sekretariatów dydaktycznych Wydziału, we współpracy z Prodziekanem ds. studenckich oraz Dyrektorem administracyjnym odpowiada przed Dziekanem za prawidłową obsługę dydaktyczną studentów, doktorantów i pracowników Wydziału,
  • współpraca z dyrektorem administracyjnym oraz zastępcą dyrektora ds. infrastruktury sieciowej,
  • obsługa administracyjna dyrektora ds dydaktycznych IIiMK oraz kierowników studiów na kierunkach informatyka i matematyka komputerowa,
  • obsługa administracyjna studentów kierunków informatyka i matematyka komputerowa
  • obsługa systemu USOS w zakresie bazy studentów, wprowadzanie i aktualizacja danych oraz monitorowanie toku studiów, prowadzenie i przechowywanie akt osobowych studentów, 
  • prowadzenie korespondencji ze studentami i urzędami, udzielanie informacji studentom, pomoc w rozwiązaniu problemów związanych ze studiami,
  • przygotowanie obron i wypisywanie dyplomów,
  • wykonywanie innych poleceń przełożonych natury organizacyjnej lub związanych z funkcjonowaniem Wydziału mieszczących się w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy.