Prodziekan ds. ogólnych

Do kompetencji Prodziekana ds. ogólnych należy:

  1. zastępowanie Dziekana podczas nieobecności; w szczególności, w razie nieobecności Dziekana ustala program zwołuje posiedzenia RW i przewodniczy obradom;

  2. kierowanie, pod nadzorem Dziekana, polityką kadrową i finansową wydziału;

  3. odpowiedzialny za strategię rozwoju wydziału;

  4. opracowuje plan naprawczy finansów wydziału w przypadku gdy bilans finansowy w planie finansowym na rok bieżący lub prognozowany na rok następny jest ujemny;

  5. w porozumieniu z pełnomocnikiem ds. infrastruktury wydziałowej dysponowanie majątkiem pozostałym do dyspozycji wydziału (podział pokojów między jednostki, nadzór nad wykorzystaniem sal dydaktycznych oraz pokojów gościnnych);

  6. nadzór nad biblioteką Wydziałową; koordynowanie zakupu książek, baz oraz publikacji naukowych;

  7. nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji RW (w tym dopilnowanie prawidłowego upubliczniania wszelkich uchwał RW);

  8. organizacja sekcji finansowej.