Prodziekan ds. badań i współpracy

Prodziekan ds. badań i współpracy:

  • koordynuje przygotowanie planów oraz sprawozdań i ankiet z działalności naukowej Wydziału, współpracuje w tym zakresie z Biblioteką Wydziałową, BJ, jednostkami administracji centralnej UJ, ministerstwem itp.
    • koordynuje prace nad rozwijaniem baz publikacji, baz konferencji oraz wszelkich innych baz dotyczących działalności naukowej Wydziału,
    • wspólnie z przewodniczącymi stosownych rad dyscyplin organizuje zebrania naukowe wydziału (np. wykłady przedhabilitacyjne, seminaria wydziałowe),
    • koordynuje z ramienia Wydziału przygotowania do ewaluacji dyscyplin reprezentowanych w sposób istotny na Wydziale (matematyka, informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja), współpracuje przy tym z przewodniczącymi stosownych rad dyscyplin,
    • wspólnie z Dziekanem sprawuje nadzór nad realizacją grantów i projektów badawczych,
    • odpowiada za funkcjonowanie naukowych baz wydziałowych i ich współdziałanie z bazami zewnętrznymi,
    • odpowiada za realizację na Wydziale strategicznych programów badawczych realizowanych na UJ; w szczególności, koordynuje aktywność Wydziału w IDUBie w ramach POBów, w których Wydział uczestniczy.