Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia

Do kompetencji Pełnomocnika Dziekana ds. jakości kształcenia należą:

  1. we współpracy z prodziekanem ds. dydaktyki oraz pełnomocnikiem ds. promocji organizuje uroczystości inauguracji roku akademickiego oraz innych imprez związanych z działalnością Wydziału (inauguracja roku akademickiego, Dzień Wydziału, Noc Naukowców itp.);

  2. nadzór i koordynacja wymiany krajowej i międzynarodowej studentów (np. Socrates, Erasmus, programy bilateralne);

  3. organizacja i koordynowanie dydaktycznych wniosków grantowych wydziału;

  4. koordynacja zakupu książek oraz oprogramowania ds. dydaktycznych;

  5. koordynacja prac nad tworzeniem, likwidacją oraz modyfikacją kierunków oraz specjalności studiów;

  6. akredytacja i jakość kształcenia;

  7. nadzór i koordynacja działań związanych z rozwijaniem studiów w języku angielskim oraz skierowanym do studentów z zagranicy;

  8. monitorowanie systemu kontroli jakości kształcenia (np. ocena efektywności, wiarygodności oraz wyciąganie wniosków z oceny działalności dydaktycznej pracowników (ankiety), proponowanie innych wydziałowych systemów kontroli jakości kształcenia),

  9. współpraca z Radą Pracodawców.