Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki

Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dziekan kieruje wydziałem i decyduje we wszystkich sprawach dotyczących wydziału, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów, a w szczególności:

 1. kierowanie wydziałem;

 2. reprezentowanie Wydziału na zewnątrz;

 3. ustalanie terminów, programu oraz przewodniczenie RW;

 4. kierowanie polityką naukową Wydziału (np. współpraca z jednostkami zewnętrznymi, Komisją ds. habilitacji i profesur, polityka „grantowa”);

 5. jest przełożonym pracowników, studentów oraz doktorantów wydziału;

 6. powołuje pełnomocników i ustala zakres ich kompetencji;

 7. powołuje komisje dziekańskie i ustala ich kompetencje;

 8. sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą wydziału;

 9. nadzór nad naukowymi wnioskami grantowymi i ich realizacją;

 10. opiniowanie urlopów naukowych;

 11. koordynowanie współpracy naukowej (krajowej i międzynarodowej);

 12. podejmuje ostateczne decyzje w zakresie mienia i gospodarki wydziału;

 13. poprzez Prodziekana ds. ogólnych sprawuje nadzór nad polityką kadrową i finansową Wydziału;