3 konkursy na stanowisko ASYSTENTA

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie  Matematyki 
na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ
w zakresie matematyki

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z & 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej
 • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej - wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych
   

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać na adres: dagmara.waszkiewicz@uj.edu.pl  następujące dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego,
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata
 • ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron),
 • informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych - wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych
 • formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 • opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 
Termin rozpoczęcia konkursu: 13 kwietnia 2021 r.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem:4 czerwca 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 24 czerwca 2021 r.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/-nauczyciele

                                                                                                                                                                      

Data opublikowania: 14.04.2021
Osoba publikująca: Marta Wlazło