Konkurs na stanowisko studenta/doktoranta stypendysty

Konkurs na stanowisko studenta/doktoranta stypendysty w projekcie

Kolorowania, kliki i zbiory niezależne w klasach grafów

realizowanym na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Instytucie Informatyki Analitycznej

kierownik projektu: dr hab. Bartosz Walczak, prof. UJ

 

Stypendystą może zostać osoba, która jest uczestnikiem studiów II stopnia lub doktorantem w szkole doktorskiej.

 

Wymagania:

· tytuł zawodowy licencjata lub magistra w informatyce, matematyce lub dyscyplinie pokrewnej;

· bardzo dobre wyniki dotychczasowych studiów;

· znajomość podstaw algorytmiki i matematyki dyskretnej;

· umiejętność programowania i rozwiązywania zadań algorytmicznych;

· dyspozycyjność na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ przez średnio 1 dzień w tygodniu.

 

Opis zadań:

· prowadzenie badań naukowych w obszarze teorii grafów i algorytmiki zgodnie z założeniami projektu Kolorowania, kliki i zbiory niezależne w klasach grafów, w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu; opis popularnonaukowy projektu: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-06-17/streszczenia/452692-pl.pdf; osoby zainteresowane mogą otrzymać szczegółowy opis projektu;

· współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym zaangażowanie w przygotowywanie publikacji i prezentacji;

· udział w spotkaniach grupy badawczej w zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu.

 

Typ konkursu NCN: SONATA BIS 9

Termin składania ofert: 15 listopada 2020 r.

Forma składania ofert: email na adres bartosz.walczak@uj.edu.pl

Stypendium będzie przyznane na okres od 1 grudnia 2020 r. do 30 września 2021 r. w miesięcznej wysokości 2000 zł.

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów nauko-wych lub szkoleniowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

 

Wymagane dokumenty:

· życiorys uwzględniający przebieg nauki, dorobek naukowy (w tym publikacje), osiągnięcia wy-nikające z prowadzenia badań, stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe (w tym udział w warsztatach, szkoleniach, stażach i projektach badawczych);

· karta przebiegu studiów lub suplement do dyplomu z ocenami;

· kopia pracy licencjackiej lub magisterskiej;

· podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://bartoszwalczak.staff.tcs.uj.edu.pl/rodo.pdf

 

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: bartosz.walczak@uj.edu.pl (temat: Stypendium Sonata Bis 9).

 

Wybrani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej osobiście lub on-line. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 listopada 2020 r.

Data opublikowania: 29.10.2020
Osoba publikująca: Marta Wlazło