Konkurs na stanowisko Asystenta

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej
na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ
w zakresie informatyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z & 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej
 • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej - wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać na adres: dagmara.waszkiewicz@uj.edu.pl  następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego,
 5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata
 6. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron),
 7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych - wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych
 8. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 9. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata,
 10. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 11. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
 13. informację o przetwarzaniu danych osobowych.
 14.  

Termin rozpoczęcia konkursu: 9 pażdziernika 2020 r.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 10 grudnia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 28 stycznia 2021r.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Plik

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

Data opublikowania: 09.10.2020
Osoba publikująca: Marta Wlazło