Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie
Kolorowania, kliki i zbiory niezależne w klasach grafów
realizowanym na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Instytucie Informatyki Analitycznej
kierownik projektu: dr hab. Bartosz Walczak, prof. UJ

Stypendystą może zostać osoba, która z dniem 6 października 2020 r., jest doktorantem w szkole doktorskiej.

Wymagania:
•    tytuł zawodowy magistra lub równoważny (uprawniający do rozpoczęcia studiów doktoranc-kich w kraju przyznania) w informatyce, matematyce lub dyscyplinie pokrewnej;
•    bardzo dobre wyniki studiów;
•    znajomość teorii grafów i algorytmiki; mile widziane doświadczenie naukowe i publikacje;
•    dyspozycyjność na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ przez co najmniej 2 dni w tygodniu.

Opis zadań:
•    prowadzenie badań naukowych w obszarze teorii grafów i algorytmiki zgodnie z założeniami projektu Kolorowania, kliki i zbiory niezależne w klasach grafów, w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu; opis popularnonaukowy projektu:
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-06-17/streszczenia/452692-pl.pdf;
osoby zainteresowane mogą otrzymać szczegółowy opis projektu;
•    współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym zaangażowanie w przygotowywa-nie publikacji i prezentacji;
•    aktywny udział w spotkaniach grupy badawczej.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS 9
Termin składania ofert: 21 września 2020 r., godz. 12:00
Forma składania ofert: email na adres bartosz.walczak@uj.edu.pl
Miesięczna wysokość stypendium: 5000 zł. Stypendium będzie przyznane na okres do 48 miesięcy.
W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnic-twa w konferencjach.

Wymagane dokumenty:
•    opis zainteresowań naukowych;
•    życiorys uwzględniający dorobek i doświadczenie naukowe kandydata: publikacje naukowe, osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody, staże, uczestnic-two w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, udział w projektach badawczych itp.;
•    kopia pracy magisterskiej oraz kopie publikacji, które nie są w otwartym dostępie;
•    karta przebiegu studiów lub suplement do dyplomu z ocenami;
•    kontakt do co najmniej dwóch osób, które są gotowe przedstawić rekomendacje;
•    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: bartosz.walczak@uj.edu.pl (temat: Stypendium Sonata Bis 9).

Wybrani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej osobiście lub on-line. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 6 października 2020 r.

 

Data opublikowania: 09.09.2020
Osoba publikująca: Marta Wlazło