Konkurs na stanowisko stypendysty - doktoranta

Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty

w projekcie Badania w algebrze przemiennej i teorii reprezentacji
realizowanego na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Instytucie Matematyki
(kierownik projektu: prof. dr Jerzy Weyman)

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium, tj. z dniem 1.11.2020 r. jest:
•     uczestnikiem studiów doktoranckich;
•    jest doktorantem w szkole doktorskiej.

Wymagania:
•    ukończone studia magisterskie z matematyki,
•    zainteresowania naukowe związane z algebrą.
Opis zadań:
•    prowadzenie badań naukowych w obszarze modułów Koszula i innych rozmaitości rezonansu,
•    aktywny udział w spotkaniach grupy badawczej,
•    współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym zaangażowanie w przygotowywaniu prezentacji oraz publikacji.

Typ konkursu NCN: MAESTRO
Termin składania ofert: 30 września 2020 r., 23:59.
Forma składania ofert: email
Miesięczna wysokość stypendium wynosi 5000 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 36 miesięcy.
W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.
Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:
•    życiorys (z uwzględnieniem: osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiów, nagród oraz doświadczenia naukowego zdobytego w kraju lub za granicą, warsztatów i szkoleń naukowych, udziału w projektach badawczych),
•    opis dorobku naukowego, w tym wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych
•    opis zainteresowań naukowych
•    informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: sabina.batko-jakubiak@uj.edu.pl (temat: Stypendium MAESTRO).

Wyselekcjonowani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej osobiście lub on-line.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10.10.2020.

Plik

Data opublikowania: 28.08.2020
Osoba publikująca: Marta Wlazło