Konkurs na stanowisko stypendysty - doktoranta

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie

Kolorowania, kliki i zbiory niezależne w klasach grafów

realizowanym na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Instytucie Informatyki Analitycznej

kierownik projektu: dr hab. Bartosz Walczak, prof. UJ

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium, tj. z dniem 1 października 2020 r., jest doktorantem w szkole doktorskiej.

Wymagania:

 •  tytuł zawodowy magistra lub równoważny (uprawniający do rozpoczęcia studiów doktoranckich w kraju przyznania) w informatyce, matematyce lub dyscyplinie pokrewnej;
 • bardzo dobre wyniki studiów;
 • znajomość teorii grafów i algorytmiki; mile widziane doświadczenie naukowe i publikacje;
 • dyspozycyjność na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ przez co najmniej 2 dni w tygodniu.

 

Opis zadań:

 •  prowadzenie badań naukowych w obszarze teorii grafów i algorytmiki zgodnie z założeniami projektu Kolorowania, kliki i zbiory niezależne w klasach grafów, w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu; opis popularnonaukowy projektu: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-06-17/streszczenia/452692-pl.pdf; osoby zainteresowane mogą otrzymać szczegółowy opis projektu;
 • współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym zaangażowanie w przygotowywanie publikacji i prezentacji;
 •  aktywny udział w spotkaniach grupy badawczej.

 

Typ konkursu NCN: SONATA BIS 9

Termin składania ofert: 6 lipca 2020 r., godz. 12:00

Forma składania ofert: email na adres bartosz.walczak@uj.edu.pl

Miesięczna wysokość stypendium: 5000 zł. Stypendium będzie przyznane na okres do 48 miesięcy.

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnic-twa w konferencjach.

Wymagane dokumenty:

 • opis zainteresowań naukowych;
 • życiorys uwzględniający dorobek i doświadczenie naukowe kandydata: publikacje naukowe, osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody, staże, uczestnictwo w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, udział w projektach badawczych itp.;
 •  kopia pracy magisterskiej oraz kopie publikacji, które nie są w otwartym dostępie;
 • karta przebiegu studiów lub suplement do dyplomu z ocenami;
 •  kontakt do co najmniej dwóch osób, które są gotowe przedstawić rekomendacje;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.

 

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: bartosz.walczak@uj.edu.pl (temat: Stypendium Sonata Bis 9).

Wybrani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej osobiście lub on-line. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 lipca 2020 r

Data opublikowania: 22.06.2020
Osoba publikująca: Marta Wlazło