Konkurs na stanowisko doktoranta

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie

Arytmetyczne własności specjalnych ciągów liczbowych, wielomianów i ułamków łańcuchowych

realizowanego na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Instytucie Matematyki

(kierownik projektu: dr hab. MAciej Ulas, prof UJ)

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium, tj. z dniem 1.10.2020 r. jest:

 • doktorantem  w szkole doktorskiej
 • uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku matematyka lub informatyka
 • doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących zagadnień teorii licz.kombinatoryki i /lub ich zastosowań. Preferowani będą kandydaci, którzy swoje doświadczenie poprą publikacją/ami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Opis zadań:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze teorii liczb i kombinatoryki (ze szczególnym uwzględnieniemarytmetycznych własności funkcji zliczających partycje i kompozycje szczególnych typów) zgodnie z założeniami projektu "Arytmetyczne wlasności specjalnych ciągów liczbowych, wielomianów i ułamków łańcuchowych", w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu. Osoby zainteresowane mogą otrzymać opis szczegółowy projektu badawczego;
 • współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym zaanagażowanie w przygotowywaniu prezentacji oraz publikacji;
 • aktywny udział w spotkaniach grupy badawczej

Typ konkursu NCN: SONATA BIS 9

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2020 r., 23:59.

Forma składania ofert: email (maciej.ulas@uj.edu.pl)

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 1000 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 24 miesięcy.

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

 

Wymagane dokumenty:

 • opis zainteresowań naukowych
 • życiorys ( z uwzględnieniem dorobku naukowego kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/ czasopismach naukowych, osiągnięcia wynikacjące z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrodyoraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych, kompetencje do realizacji okreslonych zadań w projekcie badawczym),
 • kopię pracy magisterskiej ( wystarczt wersja elektroniczna) oraz wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/wystąpień (jesli takowe istnieją),
 • list motywacyjny
 • kontakt do dwóch osób, które są gotowe przedstawić listy rekomendacyjne,
 • oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: maciej.ulas@uj.edu.pl (temat: Stypendium Sonata Bis 9).

Wybrani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej osobiście lub on-line. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 września 2020 r.

Data opublikowania: 01.06.2020
Osoba publikująca: Marta Wlazło