Konkurs na stanowisko doktoranta

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie

Arytmetyczne własności specjalnych ciągów liczbowych, wielomianów i ułamków łańcuchowych

realizowanego na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Instytucie Matematyki

(kierownik projektu: dr hab. MAciej Ulas, prof UJ)

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium, tj. z dniem 1.10.2020 r. jest:

 • doktorantem I lub II roku w szkole doktorskiej

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku matematyka lub informatyka
 • wiedza dotycząca teorii licz/kombinatoryki i ich zastosowań
 • dyspozycyjność przyjanmniej 2 dni w tygodniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ
 • w przypadku wygrania konkursu przez osobę, która nie jest doktorantem, należy przejść skutecznie procedurę rekrutacji do szkoły doktorskiej

Opis zadań:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze teorii liczb i kombinatoryki (ze szczególnym uwzględnieniemarytmetycznych własności funkcji zliczających partycje i kompozycje szczególnych typów) zgodnie z założeniami projektu "Arytmetyczne wlasności specjalnych ciągów liczbowych, wielomianów i ułamków łańcuchowych", w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu. Osoby zainteresowane mogą otrzymać opis szczegółowy projektu badawczego;
 • współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym zaanagażowanie w przygotowywaniu prezentacji oraz publikacji;
 • aktywny udział w spotkaniach grupy badawczej

Typ konkursu NCN: SONATA BIS 9

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2020 r., 23:59.

Forma składania ofert: email (maciej.ulas@uj.edu.pl)

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2500 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 36 miesięcy.

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

 

Wymagane dokumenty:

 • opis zainteresowań naukowych
 • życiorys ( z uwzględnieniem dorobku naukowego kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/ czasopismach naukowych, osiągnięcia wynikacjące z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrodyoraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych, kompetencje do realizacji okreslonych zadań w projekcie badawczym),
 • kopię pracy magisterskiej ( wystarczt wersja elektroniczna) oraz wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/wystąpień (jesli takowe istnieją),
 • list motywacyjny
 • kontakt do dwóch osób, które są gotowe przedstawić listy rekomendacyjne,
 • oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: maciej.ulas@uj.edu.pl (temat: Stypendium Sonata Bis 9).

Wybrani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej osobiście lub on-line. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 września 2020 r.

Data opublikowania: 01.06.2020
Osoba publikująca: Marta Wlazło