Konkurs na stanowisko ADIUNKTA BADAWCZEGO

NFORMACJE O KONKURSIE

                                                               

WYDZIAŁU MATEMATYKI

I INFORMATYKI

Adres siedziby 30-348 Kraków, ul.Łojasiewicza 6

tel./fax.: 12 664 66 29

 

Konkurs na stanowisko

ADIUNKTA BADAWCZEGO

(z algebry przemiennej/teorii reprezentacji

grup reduktywnych)

w Instytucie Matematyki

na Wydziale Matematyki i Informatyki

w zakresie matematyki

do realizacji zadań w projekcie NCN - MAESTRO

2019/34/A/ST1/00263: Badania w algebrze przemiennej i teorii reprezentacji

Projekt związany jesy z dwoma dziedzinami algebry:reprezentacja prostych grup algebraicznych i algebrą przemienną.Proste grupy algebraiczne reprezentują podstawowe typy symetrii. Są pomiędzy nimi grupy macierzy zespolonych wyznacznika 1, grupy izometrii n-wymiarowych przestrzeni zespolonych itp. DAwno temu odkryto, że są cztery nieskończone serie takich grup i pięć grup wyjątkowych. Algebra przemienna bada pierścienie współrzędnych zbiorów danych przez równania wielomianowe.Pierwsza część projektu jest poświęcona badaniu równań pewnych zbiorów scharakteryzowanych geometrycznie przez strukturę relacji między ich równaniami. Kierownik projektu znalazł nowy związek między tymi teoriami i planuje głębiej go zbadać. W drugiej części Kierownik projektu proponuje badać pewne obiekty algebraiczne, które okazałay sie użyteczne przy badaniu krzywych algebraicznych. Użyl on wraz ze współpracownikami tej metody aby znależć nowy dowód ważnego rezultatu Claire Voisin o równanaich krzywych algebraicznych.

Kierownikiem projektu jest prof.dr Jerzy Weyman

Do konkursu mogą przystapić osoby, spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

  • posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może byc przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w zwiazku z niezdolnościa do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowywaniem dzieci udzielanych na zasadach okreslonych w Kodeksie pracy  a w przypadku kobiet - 18 miesiecy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
  • odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje

Od kandydata oczekujemy:

  • bardzo dobrej znajomości algebry przemiennej/geometrii algebraicznej
  • kilku publikacji w pokrewnych dziedzinach

Opis zadań w projekcie:

  • Realizacja zadań badawczych w ramach projektu MAESTRO: badanie struktury rezolwent wolnych i rozmaitości Shuberta małego kowymiaru;
  • rozwijanie własnych kierunków badawczych
  • udział w upowszechnianiu wyników projektu poprzez publiakcje oraz udzial w konferencjach

Przewidywane zatrudnienie  na podstawie umowy o pracę na pełny etat na okres 5 lat (nie później niż do 29.03.2025)

Kandydaci przystepujący do konkursu winni przesłać do kierownika projektu jerzy.weyman@uj.edu.pl następujące dokumenty"

  • CV - ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowej pracy naukowej i innych doświadczeń/osiagnięć, w tym lista publikacji
  • dwa listy rekomendacyjne
  • informację o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Termin rozpoczęcia konkursu: 15 maja 2020 r.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 15 czerwca 2020 r.

Termin rozstzrygnięcia konkursu nastapi do dni a15 lipca 2020 r.

Druki oświadczeń mozna pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Data opublikowania: 15.05.2020
Osoba publikująca: Marta Wlazło