Konkurs na stanowisko ADIUNKTA

INFORMACJE O KONKURSIE

DZIEKAN                                                               

WYDZIAŁU MATEMATYKI

I INFORMATYKI

Adres siedziby 30-348 Kraków, ul.Łojasiewicza 6

tel./fax.: 12 664 66 29

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA

w Instytucie Informatyki Analitycznej

na Wydziale Matematyki i Informatyki

w zakresie informatyki 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113, 116 ust.2 pkt 3 z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce oraz § 165 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora
 • odpowiedni dorobek naukowy
 • czynny udział w życiu naukowym
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej - wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać na adres dagmara.waszkiewicz@uj.edu.pl następujące dokumenty:

 • podanie
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,
 • autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
 • wykaz publikacji ( z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 • informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 • recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej,
 • formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 • opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycajch i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej - z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał, a w przypadku kandydata bez stopnia doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie w trybie art. 113   ustawy Prawo o szkolnicwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych

Termin rozpoczęcia konkursu: 28 kwietnia 2020r.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 28 maja  2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 25 czerwca 2020 r.

 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajduje się w załączniku.

Plik

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki

Data opublikowania: 05.05.2020
Osoba publikująca: Marta Wlazło