Konkurs na stanowisko Asystenta

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA
w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej
na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ
w zakresie informatyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną,
 • przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, Kraków, ul. Łojasiewicza 6, pok. 1131 następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego,
 5. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron),
 6. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 7. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 8. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata,
 9. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 10. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 11. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
 12. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin rozpoczęcia konkursu: 18 listopada 2019 r.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 16 grudnia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 19 grudnia 2019 r.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik

Data opublikowania: 08.11.2019
Osoba publikująca: Piotr Kamiński