Konkurs na stanowisko stypendysty

Konkurs na stanowisko stypendysty
na
Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium jest:

 • studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub ,
 • studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub ,
 • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów lub,
 • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Wymagania:

 • upodstawowa wiedza na temat sieci neuronowych i nauczania maszynowego,
 • dyspozycyjność przynajmniej 2 dni w tygodniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ,
 • umiejętność programowania (Python, C++) w zakresie pozwalającym na przeprowadzanie eksperymentów komputerowych,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość bibliotek: TensorFlow, PyTorch.

Opis zadań:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze sieci neuronowych i nauczania maszynowego, zgodnie z założeniami projektu "Efektywne metody uczenia nienadzorowanego z zastosowaniami w głębokim nauczaniu", w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu,
 • projektowanie, implementacja, testowanie, utrzymanie i dokumentowanie oprogramowania tworzonego na potrzeby projektu oraz wykorzystywanego w ramach realizacji projektu,
 • współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym pomoc w przygotowywaniu prezentacji oraz publikacji.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 22 listopada 2019, 23:59

Forma składania ofert: email

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2 500 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 12 miesięcy.

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/wystąpień,
 • co najmniej jeden kontakt (adres e-mail) do pracownika naukowego, który byłby gotowy napisać dla aplikanta list polecający.

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres lukasz.struski@uj.edu.pl (temat: Stypendium Opus 13).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28.11.2019.

Data opublikowania: 08.11.2019
Osoba publikująca: Piotr Kamiński