Konkurs na 2 stanowiska stypendysty

Konkurs na 2 stanowiska stypendysty

na

Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

 

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium jest:

 • studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
 • studemtem co najmniej 4 roku studiów stacjoanrnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
 • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów lub
 • uczestnikiem Szkoły Doktorskiej

Wymagania:

 • podstawowa wiedza na temat sieci neuronowych i nauczania maszynowego,
 • dyspozycyjność przynajmniej 2 dni w tygodniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ,
 • umiejętność programowania (Python, C++) w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie eksperymentów komputerowych,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość bibliotek: TensorFlow, PyTorch

Opis zadań:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze sieci neuronowych i nauczania maszynowego, zgodnie z założeniami projektu " Głębokie przetwarzanie danych strukturalnych", w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu,
 • projektowanie, implementacja, testowanie, utrzymanie i dokumentowanie oprogramowania tworzonego na potrzeby projektu oraz wykorzystywanego w ramach realizacji projektu,
 • współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym pomoc w przygotowywaniu prezentacji i publikacji.

 

Typ konkursu NCN: OPUS - ST

Termin składania ofert: 15 listopada 2019,23:59

Forma składania ofert: email

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2 000 zł. Stypendium będzie przyznane n aokres 2,5 roku.

W ramach projektu istnieje mozliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/wystąpień,
 • krótki opis zrealizowanych projektów programistycznych dotyczących uczenia maszynowego,
 • co najmniej jeden kontakt (adres e-mail) do pracownika naukowego, który byłby gotowy napisać dla aplikanta list polecający.

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres marek.smieja@ii.uj.edu.pl (temat: Stypendium Opus 16)

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniach 19-22.11.2019r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25.11.2019 r.

Data opublikowania: 08.10.2019
Osoba publikująca: Marta Wlazło