Konkurs na stanowisko Asystenta

INFORMACJE O KONKURSIE

DZIEKAN                                                               

WYDZIAŁU MATEMATYKI

I INFORMATYKI

Adres siedziby 30-348 Kraków, ul.Łojasiewicza 6

tel./fax.: 12 664 66 29

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA

w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej

na Wydziale Matematyki i Informatyki

w zakresie informatyki

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113, 116 ust.2 pkt 3 z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra , magistra inżyniera albo równorzędny,
 • przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną,
 • przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakladu /katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, Kraków, ul. Prof. S. Łojasiewicza 6, pok.1131 następujące dokumenty:

 • podanie
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego,
 • ewentualny wykaz publikacji ( z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 • informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 • formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 • opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycajch do pracy do pracy nauczyciela akademickiego - z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnicwie wyższym,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych

Termin rozpoczęcia konkursu: 8 sierpnia 2019.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 13 września 2019.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 26 września 2019.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajduje się w załączniku.

Plik

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki

prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik

Data opublikowania: 13.08.2019
Osoba publikująca: Marta Wlazło