Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty

INFORMACJA O KONKURSIE

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie Narodowego Centrum Nauki OPUS "Losowe zachłanne algorytmy kolorowania hipergrafów" (UMO-2016/21/B/ST6/02165)

Wymagania:

- rozpoczęte na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ, studia drugiego stopnia na jednym z kierunków: informatyka analityczna, matematyka lub matematyka komputerowa,

- zainteresowania naukowe w zakresie algorytmiki lub analizy algorytmów lub kombinatoryki,

- umiejętność programowania w zakresie pozwalającym na przeprowadzanie eksperymentów komputerowych,

- dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych udokumentowane publikacjami.

Opis zadań:

- prowadzenie badań naukowych w obszarze algorytmiki, analizy algorytmów lub kombinatoryki, zgodnie z założeniami projektu "Losowe zachłanne algorytmy kolorowania hipergrafów", w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu,

- projektowanie, implementacja, testowanie, pielęgnowanie i dokumentowanie oprogramowania tworzonego na potrzeby projektu oraz wykorzystywanego w ramach realizacji projektu,

- współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym pomoc w przygotowywaniu prezentacji oraz publikacji.

Typ konkursu NCN: OPUS - ST

Termin składania ofert: 29 maja 2019, 15:00

Forma składania ofert: osobiście

 

Warunki zatrudnienia:

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 1000 zł. Stypendium może być przyznane na 12 miesięcy.

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Dodatkowe informacje:

Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:

- list motywacyjny,

- życiorys,

- wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/ wystąpień

- co najmniej jeden kontakt  (adres e-mail) do pracownika naukowego , który byłby gotowy napisać dla aplikanta list polecający,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  (zgodne z wzorem dostępnym na stronie CAWP UJ, w dziale Wynagrodzenia, Stypendia w NCN)

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie Zespołu Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej UJ.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 07.06.2019 r.

Data opublikowania: 27.05.2019
Osoba publikująca: Marta Wlazło