Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty

INFORMACJA O KONKURSIE

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie Narodowego Centrum Nauki OPUS "Losowe zachłanne algorytmy kolorowania hipergrafów" (UMO-2016/21/B/ST6/02165)

Wymagania:

- rozpoczęte studia doktoranckie w zakresie informatyki bądź matematyki,

- zainteresowania naukowe w zakresie algorytmiki lub analizy algorytów lub kombinatoryki,

- umiejętność programowania w zakresie pozwalającym na przeprowadzanie eksperymentów komputerowych,

- dodatowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych udokumentowane publikacjami

 

Opis zadań:

- prowadzenie badań naukowych w obszarze algorytmiki, analizy algorytmów lub kombinatoryki, zgodnie z założeniami projektu "Losowe zachłanne algorytmy kolorowania hipergrafów", w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu,

- projektowanie, implementacja, testowanie, pielęgnowanie i dokumentowanie oprogramowania tworzonego na potrzeby projektu oraz wykorzystywanego w ramach realizacji projektu,

- współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym pomoc w przygotowywaniu prezentacji oraz publikacji

Typ konkursu NCN: OPUS-ST

Termin składania ofert: osobiście

Warunki zatrudnienia:

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2 000 zł. Stypendium może być przyznane na 12 miesięcy.

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Dodatkowe informacje:

Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:

- list motywacyjny,

- życiorys,

- wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/ wystąpień,

- co najmniej jeden adres email naukowca gotowego przesłać list polecający oraz opinię opiekuna pracy magisterskiej,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (zgodne z wzorem dostępnym na stronie CAWP UJ, w dziale Wynagrodzenia, Stypendia w NCN)

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie Zespołu Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej UJ.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 07.06.2019.

 

 

Data opublikowania: 27.05.2019
Osoba publikująca: Marta Wlazło