Procedury związane z zarządzaniem dydaktyką

Procedura nr 01:
Przygotowywanie zarządzenia Rektora UJ w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na wyższych studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich w cyklu dydaktycznym rozpoczynanym od danego roku akademickiego

Procedura nr 02:
Przygotowywania zarządzenia Rektora UJ w sprawie organizacji roku akademickiego

Procedura nr 03:
Tworzenie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Procedura nr 04:
Zmiany w efektach kształcenia na kierunku studiów

Procedura nr 05:
Zmiana nazwy kierunku studiów lub specjalności

Procedura nr 06:
Wprowadzanie zmian w programie kształcenia niemających wpływu na efekty kształcenia

Procedura nr 07:
Likwidacja kierunku studiów lub specjalności

Procedura nr 08:
Tworzenie studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Procedura nr 09:
Wprowadzanie zmian na studiach podyplomowych lub kursach dokształcających

Procedura nr 10:
Likwidacja studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego

Procedura nr 11:
Wpis na studia, podpisanie umowy o odpłatności za studia, immatrykulacja

Procedura nr 12:
Skreślenie z listy studentów

Procedura nr 13:
Wznowienie studiów

Procedura nr 14:
Wydawanie legitymacji

Procedura nr 15:
Wydawanie dyplomów i odpisów dyplomów

Procedura nr 16:
Rozliczenie roku akademickiego

Procedura nr 17:
Pomoc materialna dla studenta

Procedura nr 18:
Zapewnienie publicznego dostępu do informacji o programach kształcenia i planach studiów, organizacji i procedurach toku studiów

"Procesy i procedury zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim" (pod redakcją merytoryczną Agnieszki Korycińskiej-Huras), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2014.

Procedury opracował zespół współautorski pod kierownictwem Agaty Kozielskiej, w składzie: Anna Gajoch, Edyta Grzyb, Aleksandra Jankowska, Marcin Mich, Maria Niewiara, Paulina Popowicz, Marta Tutko, Agata Woch (stan prawny na dzień: 30.06.2014 r.).