Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Skip banner

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Konkurs na stanowisko Asystenta

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Matematyki

na Wydziale Matematyki i Informatyki

w zakresie matematyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

- 3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać na adres: dagmara.waszkiewicz@uj.edu.pl następujące dokumenty:

1. podanie,

2. życiorys,

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada,

5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata

6. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych

– wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych,

8. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

9. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata,

10. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

11. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,

13. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Termin rozpoczęcia konkursu: 25 kwietnia 2022 r.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 31 maja 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2022 r.

 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.cso.uj.edu.pl/-nauczyciele

Дата публикации: 09.05.2022
Published by: Marta Wlazło

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента