Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Skip banner

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w grupie pracowników badawczych

w Instytucie Informatyki i Matematyki Obliczeniowej

na Wydziale Matematyki i Informatyki

w dyscyplinie matematyka lub informatyka

lub informatyka techniczna i telekomunikacja

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymaganie związane z zatrudnieniem w projekcie:

4) posiadają co najmniej stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż w 2015 r. (okres kwalifikacji przedłużony w przypadku udokumentowanych urlopów związanych z opieką i wychowaniem dzieci, w przypadku kobiet okres jest przedłużany o 18 miesięcy na każde urodzone bądź przysposobione dziecko);

5) osoba przystępująca do konkursu musi spełniać warunki określone w załączniku nr 2 do uchwały Rady NCN nr 95/2020, tj.: uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż Uniwersytet Jagielloński; w okresie pobierania wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN; w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Konkurs związany jest z realizacją w grupie badawczej „Atmospheric Cloud Simulation Group” (https://atmos.ii.uj.edu.pl/) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) grantu pt. „Modelowanie składu izotopowego opadów atmosferycznych przy użyciu lagranżowskiej reprezentacji mikrofizyki chmur”.

Zatrudnienie oferowane jest na okres do dwóch lat (lecz nie dłużej niż do końca maja 2024). Wynagrodzenie na stanowisku typu „postdoc”, zgodnie z wytycznymi NCN, tj. 120 tys. zł rocznie brutto (gdzie narzuty obejmują również koszty pracodawcy), czyli około 6000 zł netto miesięcznie (szacunkowa kwota netto podana jest orientacyjnie, nie stanowi zobowiązania ze strony Uniwersytetu).

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć poprzez e-mail na adres sylwester.arabas@uj.edu.pl następujące dokumenty:

1. życiorys (zawierający listę publikacji oraz osiągnięć naukowych i organizacyjnych),

2. zwięzły opis zainteresowań naukowych,

3. odpis dyplomu doktorskiego i recenzje pracy doktorskiej,

4. adresy publicznie dostępnych repozytoriów kodu źródłowego z wkładem kandydata

5. dwie rekomendacje w postaci listów referencyjnych,

6. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

7. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

8. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,

9. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia pracy: 1 czerwca 2022.

Termin rozpoczęcia konkursu: 3 marca 2022.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 3 kwietnia 2022.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2022.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań. Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.cso.uj.edu.pl/-nauczyciele

 

English version

Дата публикации: 03.03.2022
Published by: Marta Wlazło

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента