Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Skip banner

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Informatyki Analitycznej
na Wydziale Matematyki i Informatyki
w zakresie informatyki

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
1)    posiadanie co najmniej stopnia doktora;
2)    odpowiedni dorobek naukowy;
3)    czynny udział w życiu naukowym;
4)    doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać na adres dagmara.waszkiewicz@uj.edu.pl następujące dokumenty:
1.    podanie,
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy,
4.    odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,
5.    autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, osiągnięcia naukowe kandydata oraz plany badawcze,
6.    wykaz publikacji,
7.    informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
8.    list referencyjny,
9.    oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
10.    oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
11.    oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych,
12.    informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin rozpoczęcia konkursu:  4 lutego 2022.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 9 maja 2022.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2022.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
http://www.dso.uj.edu.pl/-nauczyciele

 

Дата публикации: 22.02.2022
Published by: Dagmara Waszkiewicz

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента