Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Skip banner

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA (na zastępstwo)
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej
na Wydziale Matematyki i Informatyki
w zakresie informatyki lub matematyki

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ, a także spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne

 

1)    posiadanie co najmniej stopnia doktora;
2)    odpowiedni dorobek naukowy;
3)    czynny udział w życiu naukowym;
4)    doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać na adres dagmara.waszkiewicz@uj.edu.pl następujące dokumenty:
1.    podanie,
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy,
4.    odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,
5.    autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, osiągnięcia naukowe kandydata oraz plany badawcze,
6.    wykaz publikacji,
7.    informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
8.    list referencyjny,
9.    oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
10.    oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
11.    oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych,
12.    informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin rozpoczęcia konkursu:  31 grudnia 2021.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 30 stycznia 2022.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2022.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
http://www.dso.uj.edu.pl/-nauczyciele

Plik

 

Дата публикации: 03.01.2022
Published by: Marta Wlazło

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента