Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Skip banner

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Konkurs na stanowisko Asystenta

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA
w grupie pracowników badawczych - wykonawców w projekcie POLS Złożoność dynamiczna i pseudometryki
realizujących jeden z trzech głównych tematów badawczych:
1.    Równociągłość w średniej dla grup niemierzalnych
2.    Okresowo iterowane morfizmy i złożoność amorficzna
3.    Charakteryzacja modeli topologicznych dla działań ergodycznych
w Instytucie Matematyki
na Wydziale Matematyki i Informatyki
w dyscyplinie matematyka
(teoria układów dynamicznych i teoria ergodycznej)


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z§ 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;


Kandydaci powinni również spełniać wymogi wymienione w opisie projektu, tj. posiadać
•    status doktoranta lub uczestnika szkoły doktorskiej w zakresie matematyki przygotowującego doktorat na polskiej uczelni oraz pracować w dziedzinie bliskiej tematowi projektu,
•    dorobek publikacyjny w dziedzinach matematyki bliskich projektowi (jest to wskazane, ale nieobowiązkowy),
•    bardzo wysoką aktywność badawczą (udział w konferencjach i warsztatach z zakresu układów dynamicznych i teorii ergodycznej),
•    bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.


Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać skany następujących dokumentów w formacie pdf na adres maik.groeger@im.uj.edu.pl:
1.    podanie,
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4.    odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada,
5.    informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata
6.    ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
7.    formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
8.    oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
9.    oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
10.    oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
11.    informację o przetwarzaniu danych osobowych.
Termin rozpoczęcia konkursu:  6 grudnia 2021.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 20 grudnia 2021 .

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2021.
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie:  http://www.cso.uj.edu.pl/-nauczyciele

 

Дата публикации: 20.12.2021
Published by: Marta Wlazło

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента