Wnioski o stypendium socjalne

Informujemy, iż wnioski o stypendium socjalne można składać do 30 września w bibliotece WMiI, pok.1048


Zwracamy uwagę na zmiany, które nastąpiły w zasadach przyznawania świadczeń. Wynikają one z Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Najważniejsze zmiany to:

  • pobieranie świadczeń maksymalnie przez okres 6 lat studiów, na który składa się każdy rozpoczęty rok studiowania oraz urlop dziekański;
  • zlikwidowanie zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu niezamieszkania na terenie gminy Kraków oraz gmin ościennych (wprowadzono stypendium w zwiększonej wysokości, które może zostać przyznane jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. sieroctwo, zasiłki stałe i okresowe);
  • w przypadku osób z dochodem poniżej 528 zł wprowadzenie wymogu dołączenia do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenia z MOPS o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Jeśli brak takiego zaświadczenia, wnioskodawca musi złożyć oświadczenie o sytuacji majątkowej i dochodowej rodziny (do pobrania), wyjaśniając powód niedostarczenia zaświadczenia oraz udokumentować źródła, z których utrzymuje się rodzina. Niedopełnienie tego wymogu będzie skutkować odmową przyznania stypendium socjalnego.

 

Data opublikowania: 24.09.2019
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek