Akademiki

Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022 zostaną przyznane w ramach następujących tur składania wniosków:

I tura
początek naboru wniosków - 7 czerwca
koniec naboru wniosków - 28 czerwca
ogłoszenie wyników - 8 lipca
giełda zamiany miejsc - 8 -15 lipca


II tura
początek naboru wniosków - 20 lipca
koniec naboru wniosków - 10 sierpnia
ogłoszenie wyników - 20 sierpnia
giełda zamiany miejsc - 20-27 sierpnia


III tura
początek naboru wniosków - 14 września
koniec naboru wniosków - 23 września
ogłoszenie wyników - 26 września
giełda zamiany miejsc - 27 września


IV tura
początek naboru wniosków - 26 września
koniec naboru wniosków - 29 września
ogłoszenie wyników - 30 września

 

Kolejne tury przyznawania miejsc są przeznaczone odpowiednio:


•    I tura - tylko dla studentów, którzy w roku akademickim, na który przyznawane jest miejsce kontynuują studia na dotychczasowym kierunku i stopniu,
o    studenci 3. roku studiów pierwszego stopnia powinni złożyć wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim po uzyskaniu wpisu na studia drugiego stopnia lub na kolejny rok akademicki (np. w przypadku powtarzania roku);

STUDENCI WYŻSZYCH LAT (kontynuujący w 2021/2022 ten sam kierunek i stopień studiów) – nie otrzymają miejsca w II i III turze.


•    II i III tura - tylko dla studentów, którzy 1 października rozpoczną 1. rok studiów pierwszego stopnia/jednolitych studiów magisterskich lub 1. rok studiów drugiego stopnia,
o    studenci wyższych lat nie mają możliwości uzyskania miejsca w domu studenckim w tych turach;
•    IV tura - dla wszystkich studentów.
•    zarejestrowanie wniosku jest wystarczające (nie wymagamy przesyłania papierowych wniosków);
•    od studentów wyższych lat (w tym od dostających się na I rok studiów II stopnia) nie wymagamy dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, podaje się jedynie informację o pobieraniu w ubiegłym roku stypendium socjalnego;
•    osoby, które dostają się na I rok I stopnia lub jednolitych magisterskich podają informacje dotyczące dochodów rodziny, ale nie uzupełniają Oświadczenia o dochodach – uproszczone oświadczenie (podobnie jak w ubiegłym roku) jest częścią wniosku;
•    cudzoziemcy, którzy w 2021/2022 rozpoczynają naukę na UJ (na 2021/2022 mają pierwszy wpis programu w USOS) ubiegają się z osobnej puli (Wniosek: Wniosek o miejsce w domu studenckim - tylko studenci-cudzoziemcy rozpoczynający naukę na UJ (bez CM)); pozostali cudzoziemcy uzupełniają wniosek zgodnie z rokiem studiów.
 

 

Terminy dla doktorantów:

I tura

    nabór wniosków: 30 czerwca - 15 lipca 2021 r.
    ogłoszenie wyników: 22 lipca 2021 r.

II tura (nowe wnioski oraz odwołania dotyczące przyznań w I turze)

    nabór wniosków: 2-14 września 2021 r.
    ogłoszenie wyników: 21 września 2021 r.

III tura (wyłącznie odwołania dotyczące przyznań w II turze)

    nabór wniosków: 22-27 września 2021 r.
    ogłoszenie wyników: 30 września 2021 r.

 

Bieżące informacje na stronie: studiuje.uj.edu.pl.

 

Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku - Regulamin przyznawania studentom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 109 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 października 2015 roku - Regulamin domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego